Proses Cyngor Caerffili O Brynu Lwfansau Ceir a Gwyliau yn 'Anghyfreithlon'

19 Rhag 2013 - 4:54yp

Archwilydd Penodedig yn cyhoeddi adroddiad er lles y cyhoedd

Gweithredodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn anghyfreithlon pan dalodd ei Brif Swyddogion i 'brynu' eu hawliau i Lwfans Defnyddiwr Car Hanfodol (ECUA) a Lwfans Gwyliau Blynyddol (ALA). Mae Anthony Barrett, yr Archwilydd Penodedig, wedi cyhoeddi adroddiad er mwyn tynnu sylw'r cyhoedd at fethiant mewn trefniadau llywodraethu yn y Cyngor ac at ddiffygion yn y prosesau a fabwysiadodd wrth wneud y taliadau hyn. 

Tri mater penodol a arweiniodd yr Archwilydd Penodedig at y casgliad hwn. Yn gyntaf, gwnaethpwyd y penderfyniad i brynu'r lwfansau heb awdurdod priodol nac unrhyw gofnod clir o sut y gwnaethpwyd y penderfyniad. Ni wnaethpwyd y penderfyniad gan gorff o aelodau a gyfansoddwyd yn ffurfiol, er mai, yn achos y Prif Weithredwr, dim ond y Cyngor oedd â'r awdurdod i wneud penderfyniadau o'r fath. 

Yn ail, roedd gan bob aelod o grwp y Prif Swyddogion achos o wrthdaro buddiannau, gan fod gan bob un ohonynt fuddiant ariannol neu bersonol yn y penderfyniad. Ni ddatgelwyd y buddiannau hyn ac roedd un neu ragor o'r unigolion hyn yn rhan o'r broses o benderfynu.
Yn olaf, nid oes unrhyw dystiolaeth bod y penderfyniad i brynu'r lwfansau hyn ar gyfer y Prif Swyddogion wedi'i gyhoeddi, yn groes i Gyfansoddiad y Cyngor mewn perthynas â phenderfyniadau a ddirprwyir.

Heddiw, dywedodd Anthony Barrett, yr Archwilydd Penodedig a'r Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol:
"Mae gan y Cyngor wersi amlwg i'w dysgu ynghylch y prosesau a ddilynwyd wrth benderfynu talu'r Prif Swyddogion am eu hawliau i lwfans car a gwyliau blynyddol. Mae natur anffurfiol y cyfarfodydd a'r penderfyniadau, y gwrthdaro buddiannau, y diffyg cofnodi, y methiant i ddilyn cyngor a chyhoeddi penderfyniadau, - mae'r rhain i gyd yn destun pryder sylweddol ac mae angen i'r cyhoedd fod yn ymwybodol o'r hyn sydd wedi digwydd. Mae gan y Cyngor fis yn awr i ymateb i'r adroddiad ac i dynnu sylw at y camau y mae'n ei gymryd er mwyn sicrhau nad yw hyn byth yn digwydd eto."