Mae Cyngor Caerffili yn gwneud cynnydd da yn erbyn argymhellion archwilio diweddar

9 Ion 2015 - 2:04yp

Ond mae Cyngor angen iddo wneud penderfyniad cyfreithlon o hyd ar ddau faes allweddol a gwella trefniadau craffu.

Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi rhyddhau adroddiad dilynol ar Gyngor Caerffili heddiw. Mae’r adroddiad yn ystyried y gwaith a wnaed gan y Cyngor mewn ymateb i adroddiad yr Arolygiad Arbennig (a ryddhawyd ym mis Ionawr 2014) a’r Adroddiadau er Budd y Cyhoedd (a gyhoeddwyd ym mis Mawrth ac ym mis Rhagfyr 2013).
 

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:

Mae’n dda gennyf weld bod Cyngor Caerffili yn rhoi’r argymhellion a amlinellwyd yn ein hadroddiadau blaenorol ar waith. Bydd y gwaith a wnaed yn mynd cryn dipyn o ffordd i sicrhau bod y sefydliad yn gweithredu mewn ffordd gywir a chyfreithiol. 

 

Canfyddiad yr adroddiad yw bod y Cyngor wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i’r afael â’r rhan fwyaf o’r argymhellion a wnaed mewn adroddiadau blaenorol.

Fodd bynnag, er bod ei gynnydd o ran ymateb i’r argymhellion yn dda, nid yw’r Cyngor wedi gwneud penderfyniad cyfreithlon eto ar brynu lwfansau gwyliau blynyddol a defnyddwyr car hanfodol Prif Swyddogion.

Mae’r adroddiad yn nodi hefyd bod angen i’r Cyngor wneud rhagor o waith i wella meysydd eraill, gan gynnwys trefniadau craffu, archwilio mewnol, hunanwerthuso a chynllunio’r gweithlu.

O ystyried hyn, mae nawr angen i’r Cyngor wneud penderfyniadau cyfreithlon ynglŷn â phrynu lwfansau gwyliau blynyddol a defnyddwyr car hanfodol ac rwy’n gobeithio gweld cynnydd o ran y materion hyn yn y dyfodol agos.

Yn ogystal â’r argymhelliad ynglŷn â phenderfyniadau ar lwfansau gwyliau blynyddol a defnyddwyr ceir, mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi cynnwys wyth cynnig ar gyfer gwella sy’n cynnwys:

  • adolygu rôl ac effeithiolrwydd ei bwyllgorau craffu
  • codi ymwybyddiaeth o’i bolisi mewnol ynglŷn â chwythu’r chwiban ymhlith ei staff
  • datblygu cynllun gweithredu cadarn i wella archwilio mewnol, a 
  • blaenoriaethu’r gwaith o ddatblygu strategaeth adnoddau dynol a chynllun i’r gweithlu.