Mae angen proffil uwch ar gyfer rheoli meddyginiaethau mewn cyrff iechyd

14 Rhag 2016 - 1:34yp

“Cymerir camau cadarnhaol, ond mae mwy o le i wella ansawdd a chostau”, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Mae cyrff iechyd yng Nghymru yn cydweithio’n dda i wella’r ffordd y caiff meddyginiaethau eu rhagnodi a’u rheoli, ond mae angen sicrhau proffil uwch. Dyna gasgliad adroddiad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, a gyhoeddwyd heddiw. 

 

Canfu’r adroddiad hefyd, er bod GIG Cymru’n cymryd camau i wella rhagnodi mewn gofal sylfaenol, bod lle i wella ansawdd a chostau ymhellach. Yn yr ysbyty, canmolir gwasanaethau fferylliaeth gan staff y GIG heblaw bod rhai problemau yn bodoli o ran storio meddyginiaethau, bod bylchau mewn gwybodaeth am feddyginiaethau, a bod yr oedi wrth weithredu system ragnodi electronig genedlaethol yn peri rhwystredigaeth o ran ymdrechion i wella diogelwch ac effeithlonrwydd.

 

Rhagnodi meddyginiaethau yw’r ymyrraeth therapiwtig fwyaf cyffredin yn y GIG ac mae’r galw am feddyginiaethau yn tyfu – a bu cynnydd o 46% yn nifer yr eitemau a roddwyd yng Nghymru dros y 10 mlynedd diwethaf.

 

O ystyried costau meddyginiaethau, y cynnydd mewn galw a’r niwed posibl i gleifion o ganlyniad i ragnodi anaddas, mae’n bwysig bod y GIG yn gwneud y defnydd gorau o feddyginiaethau er mwyn sicrhau y caiff cleifion ganlyniadau da o’u triniaeth ac y ceir y gwerth gorau posibl o’r gwariant hwn.

 

Mae angen mwy o weithredu i sicrhau y rheolir risgiau diogelwch yn ymwneud â meddyginiaethau pan fo cleifion yn symud rhwng gwahanol leoliadau gofal, ac er mwyn deall yn iawn gwir raddfa’r meddyginiaethau sy’n gysylltiedig â derbyniadau i’r ysbyty. Ceir cyfleoedd ar gyfer gweithwyr iechyd proffesiynol, yn enwedig fferyllwyr, i weithio gyda chleifion i ddeall eu profiadau, i sicrhau eu bod yn cymryd eu meddyginiaethau’n gywir a sicrhau nad ydynt yn cymryd meddyginiaethau diangen. Bydd y manteision yn cynnwys gwell diogelwch o ran meddyginiaethau, llai o wastraff a gwell canlyniadau iechyd ar gyfer cleifion.

 

Mae’r adroddiad yn gwneud 10 argymhelliad ar gyfer gwelliant, sy’n cynnwys

 

  • Er mwyn ysgogi rhagor o welliannau wrth ragnodi, dylai cyrff iechyd sicrhau bod ganddynt gynllun gweithredu wedi’i dargedu er mwyn cyflawni gwelliannau o ran costau ac ansawdd wrth ragnodi mewn gofal sylfaenol ac mewn gofal eilaidd, yn unol ag egwyddorion gofal iechyd darbodus. 
  • Mae angen esblygu’r Dangosyddion Rhagnodi Cenedlaethol presennol fel eu bod yn darparu gwybodaeth ar ba un a yw meddyginiaethau yn gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i ganlyniadau cleifion
  • Dylai Llywodraeth Cymru, Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru a phob bwrdd iechyd gytuno ar gynllun manwl, gydag amserlen, ar gyfer gweithredu systemau rhagnodi electronig mewn gofal eilaidd, ynghyd â phroses glir ar gyfer monitro cyflawniad y cynllun.
  • Er mwyn codi proffil rheoli meddyginiaethau a rhagnodi, dylai cyrff iechyd sicrhau bod eu Prif Fferyllydd yn gyfarwyddwr gweithredol neu’n atebol i gyfarwyddwr gweithredol.

Meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, yn gynharach heddiw:

“Gan fod mwy na £800m yn cael ei wario ar feddyginiaethau a mwy na 79.5 miliwn o wahanol feddyginiaethau yn cael eu rhoi i bobl yn y gymuned bob blwyddyn, mae’n hanfodol bwysig y gwneir y defnydd gorau posib o feddyginiaethau fel y caiff cleifion y canlyniadau gorau posibl. Mae’n galonogol gweld cyrff GIG yn cydweithio’n dda i wella rheoli meddyginiaethau. Mae fy argymhellion wedi’u cynllunio i gryfhau trefniadau presennol ymhellach.”