Gweledigaeth Cyngor Wrecsam yn cyflenwi canlyniadau gwell i’w ddinasyddion

29 Chwef 2016 - 9:21yb

Ond efallai bod rhai trefniadau wedi dyddio yn cyfyngu ar gyflymder y cynnydd medd yr Archwilydd Cyffredinol  

Mae gweledigaeth ac uchelgais Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn helpu i gyflenwi gwell canlyniadau i ddinasyddion, ond efallai bod rhai trefniadau wedi dyddio yn cyfyngu ar gyflymder y cynnydd. Dyna a ddywedir mewn adroddiad asesiad corfforaethol a gyhoeddwyd gan yr Archwilydd Cyffredinol heddiw.

Mae adroddiad heddiw yn dod i'r casgliad bod arweinyddiaeth gynhwysol y Cyngor wedi helpu i sefydlu gweledigaeth a chyfeiriad strategol clir sy'n cefnogi gwelliant yn effeithiol. Gweledigaeth y Cyngor yw bod yn arweinydd cryf yn y gymuned sy'n cefnogi ac yn galluogi'r fwrdeistref sirol a'i phobl i wireddu eu potensial ac i ffynnu. Cynllun y Cyngor 2015-17, a chanddo dair thema strategol ryng-gysylltiedig a thema gorfforaethol, yw'r cynllun cyffredinol sy'n helpu'r Cyngor i ganolbwyntio ei adnoddau ac ysgogi gwelliant. Mae'r themâu strategol yn canolbwyntio ar greu economi fywiog, amrywiol a chynhwysol; codi dyheadau, creu hyder a hyrwyddo cyfle; a buddsoddi mewn cymunedau deniadol, diogel a chroesawgar i bawb.

Mae gweledigaeth y Cyngor yn adlewyrchu ymrwymiad clir at welliant parhaus a gwasanaethau effeithlon ac effeithiol o ansawdd uchel. Mae'r Cyngor yn gwrando ar faterion a godir gan randdeiliaid ac yn ymateb iddynt, ac mae anghenion a dyheadau'r rhanddeiliaid hynny’n dylanwadu ar weledigaeth a chynlluniau strategol y Cyngor. Fodd bynnag, er bod trefniadau llywodraethu ac atebolrwydd yn gryf yn gyffredinol, mae lle ar gyfer gwell cydgysylltu rhwng y Bwrdd Gweithredol a chraffu ac nid yw'r trefniadau i reoli adnoddau'r Cyngor yn gyson gadarn.

Mae'r Cyngor wedi hen sefydlu dull effeithiol o weithio mewn partneriaeth ac mewn cydweithrediad â’i bartneriaid mae'n parhau i wella perfformiad a chanlyniadau ar draws y rhan fwyaf o’i feysydd blaenoriaeth.

Er mwyn helpu i gefnogi gwelliant mae’r Archwilydd Cyffredinol yn gwneud pum cynnig ffurfiol ar gyfer gwella, sy'n cynnwys:

  • Cydgysylltu blaenraglenni gwaith yn fwy effeithiol er mwyn sicrhau cydweithio di-dor rhwng cyfarfodydd craffu a'r Bwrdd Gweithredol.
  • Atgyfnerthu'r trefniadau ar gyfer rheoli perfformiad asedau a sefydlu cronfa ddata addas i'r diben i gefnogi'r trefniadau hynny; a
  • Datblygu a gweithredu Strategaeth TGCh sy'n trafod anghenion busnes cyfredol a thymor canolig, ac sydd wedi'i halinio'n glir â blaenoriaethau strategol y Cyngor.

 

Heddiw dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru , Huw Vaughan Thomas:

“Mae Cyngor Wrecsam wedi datblygu gweledigaeth glir ar gyfer sut y bydd yn gweithredu yn y dyfodol ac yn hanfodol mae’n gwrando ac yn cynnwys dinasyddion wrth wneud penderfyniadau. Bu cynnydd amlwg ond mae'n rhaid i'r Cyngor edrych i ddiweddaru rhai o'i ffyrdd o weithio sydd wedi dyddio mwy os yw i barhau â'r momentwm cadarnhaol a gyflawnwyd hyd yma.”