Cyngor Castell-Nedd Port Talbot Yn 'Cyflawni blaenoriaethau allweddol'

26 Tach 2014 - 4:02yp

Ond gallai cyfyngiadau o ran llywodraethu a gwerthuso perfformiad lesteirio cynnydd yn y dyfodol

Yn ôl adroddiad gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot yn cyflawni ei flaenoriaethau allweddol. Fodd bynnag, efallai na fydd yn gallu parhau i wneud cynnydd yn y dyfodol oherwydd cyfyngiadau cyfredol o ran llywodraethu a'r ffordd y mae'n gwerthuso ei berfformiad. 

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas, heddiw:

Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar y trywydd iawn i gyflawni ei flaenoriaethau ond rhaid iddo ymdrin yn llawn â gwendidau yn ei drefniadau llywodraethu a'i ddull o werthuso perfformiad os yw am barhau â'i duedd am i fyny.

Nododd yr Adroddiad Gwella ac Asesu Corfforaethol Blynyddol fod gan y Cyngor weledigaeth glir, sy'n helpu i lywio penderfyniadau ynghylch ei flaenoriaethau. Mae'r Cyngor eisoes yn mynd i'r afael â gwendidau yn ei drefniadau llywodraethu ac mae'n gwella tryloywder prosesau gwneud penderfyniadau. Fodd bynnag, er bod y Cyngor yn cyflawni gwelliannau yn ei feysydd â blaenoriaeth, nid yw'n gwerthuso pa mor effeithlon y maent yn cael eu cyflawni.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at hanes y Cyngor o gyflawni targedau arbedion cyffredinol. Fodd bynnag, mae'r adroddiad yn rhybuddio bod pwysau ariannol cynnar yn peri risg na fydd y Cyngor yn cyflawni arbedion arfaethedig yn y dyfodol. 

Mae'r adroddiad hefyd yn dod i'r casgliad bod gan y Cyngor weledigaeth strategol glir ar gyfer ei swyddogaeth adnoddau dynol ond nad oes ganddo'r trefniadau ategol sydd eu hangen er mwyn sicrhau y caiff ei gwireddu. Mae gan y Cyngor drefniadau rheoli asedau sy'n cefnogi gwelliant. Fodd bynnag, nid yw wedi asesu effaith llai o adnoddau ar TG ac mae gwendidau mewn trefniadau rheoli gwybodaeth yn peri risg i enw da'r Cyngor.

Er bod y Cyngor yn cydweithredu ag amrywiaeth o bartneriaid er mwyn sicrhau gwelliant a chynnal gwasanaethau, nid oes ganddo ddull cyson o werthuso'r canlyniadau sy'n cael eu cyflawni.

Mae'r adroddiad yn cynnig gwelliannau mewn saith maes allweddol: llywodraethu; rheoli perfformiad; cynllunio ariannol; adnoddau dynol; rheoli asedau; technoleg gwybodaeth a rheoli gwybodaeth; a chydweithredu. Mae’r cynigion yn cynnwys:

  • sefydlu rhaglen sgiliau sy'n helpu cynghorwyr i gyflawni eu rolau a'u cyfrifoldebau'n effeithiol;
  • darparu gwybodaeth gynhwysfawr a hygyrch am y busnes a gynhelir gan y Cyngor;
  • gwella gwaith cynllunio a monitro ariannol drwy gyfuno gwybodaeth ariannol a gwybodaeth am berfformiad yn fwy effeithiol; a
  • diweddaru'r cynllun rheoli asedau fel ei fod yn gweithredu fel pwynt cyfeirio am y pum mlynedd nesaf ac yn cyd-fynd yn agosach â blaenoriaethau cyfredol a nodir yng nghynllun gwella corfforaethol y Cyngor.