Cyfrifon ariannol llywodraeth ganolog a llywodraeth leol 'wedi'u paratoi i safon dda'

20 Rhag 2017 - 1:01yb

Ond mae lle i wella'r trefniadau ar gyfer cyflwyno adroddiadau ariannol, ac i'r sector Llywodraeth Leol yn benodol ateb yr her sy'n gysylltiedig â dyddiadau cau cynharach. 

Mae ei adroddiad cyntaf yn canolbwyntio ar gyrff Llywodraeth Ganolog yng Nghymru. Daw'r adroddiad hwn i'r casgliad bod safon cyfrifon a phapurau gwaith ategol llywodraeth ganolog yn dda a bod pob corff wedi cyflwyno ei gyfrifon yn brydlon. Fodd bynnag, mae lle i wella trefniadau sicrhau ansawdd o hyd mewn rhai achosion. Mae'r ffaith bod prosesau sicrhau ansawdd cadarn ar waith yn bwysig wrth benderfynu ar ansawdd y cyfrifon a gyflwynir i'w harchwilio. Mae'r adroddiad yn nodi enghreifftiau o drefniadau sicrhau ansawdd da.

Daw ail adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol, sy'n ymdrin â chyrff llywodraeth leol, i'r casgliad eu bod yn gwella ansawdd ac amseroldeb eu datganiadau ariannol blynyddol yn gyffredinol. Mae'r sector yn ymateb i'r her o fodloni terfynau amser cynharach ar gyfer cyflwyno adroddiadau ariannol, ac mae llawer o gyrff eisoes yn gwneud cynnydd sylweddol o ran bodloni terfynau amser cynharach. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae angen gwneud mwy i fodloni'r terfynau amser cynharach a sicrhau ansawdd a chywirdeb y datganiadau ariannol.

Mae ein tîm Cyfnewidfa Arfer Da yn darparu cyfres o seminarau a gweminarau ar gau cyfrifon yn gynnar sy’n ddi-dâl. Ceir gwybodaeth a deunydd arlein i gynorthwyo cyrff cyhoeddus i fynd i’r afael â heriau o ran yr anghenion newydd.

Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan Thomas: "Mae cyrff llywodraeth ganolog a llywodraeth leol yn parhau i wella'r ffordd y maent yn paratoi ac yn cyflwyno adroddiadau ar eu datganiadau ariannol. Mae hyn yn newyddion calonogol. Fodd bynnag, maent yn wynebu mwyfwy o heriau yn sgil newidiadau deddfwriaethol yng Nghymru, pwysau economaidd parhaus a gofynion newydd ar gyfer cyflwyno adroddiadau ariannol. Dyna pam ei bod hi'n bwysig bod y negeseuon yn fy adroddiadau yn cael eu hystyried – fel bod y sector cyhoeddus yn gallu cadw rheolaeth ar faterion ariannol yn ystod cyfnodau anodd."