Cyfrifon Ariannol Cynghorau a Chyrff Heddluoedd Cymru

9 Ion 2014 - 4:47yp

Trydydd adroddiad blynyddol yn dangos gwelliannau ond mae pryderon mewn rhai meysydd o hyd

Mae ansawdd cyfrifon ariannol llywodraeth leol, a gyflwynir bob blwyddyn i Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn gwella ar y cyfan - a chyflwynwyd yr holl gyfrifon erbyn y dyddiad cau, sef 30 Mehefin. Ond, er i welliant gael ei weld yn y flwyddyn ariannol hon, o gymharu â chyfrifon 2011/12, mae pethau wedi gwaethygu i rai cynghorau - yn arbennig mewn meysydd â gofynion cyfrifyddu cymhleth, megis eiddo, offer a chyfarpar.

Yn ei adroddiad, mae'r Archwilydd Cyffredinol yn erfyn ar gyrff cyhoeddus i sicrhau bod ganddynt drefniadau rheoli ariannol effeithiol ar waith - gan y bydd yr heriau yn parhau yn ystod y cyfnod ymestynnol hwn o lymder. Mae'n galw arnynt i fabwysiadu modelau cynllunio ariannol tymor canolig da sy'n gysylltiedig â chynlluniau cadarn i drawsnewid gwasanaethau, ac a gefnogir ganddynt.