Blwyddyn drawiadol i archwilio cyhoeddus yng Nghymru

13 Meh 2016 - 5:01yp

Cyflawnodd Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru bron yr holl restr waith a osodwyd yn eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2015-16. 

(Sain yn Saesneg yn unig. Isdeitlau Cymraeg ar gael trwy gosodiadau closed captions "CC")

Mae'r Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon a gyhoeddwyd ar y cyd ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2016 hefyd yn dangos ein bod ar y trywydd cywir i gyflawni pob un o'n blaenoriaethau tair blynedd.

Mae'r adroddiad yn rhoi dadansoddiad o berfformiad a’r hyn a gyflawnwyd - mewn meysydd megis effaith, arweinyddiaeth, cyllid, cyfathrebu a'r amgylchedd. Er enghraifft:

  • derbyniwyd 98% o argymhellion yr archwilwyr yn llawn i'w gweithredu;
  • nodwyd £11m o arbedion posibl drwy'r gwaith archwilio;
  • cyflawnwyd 100% o archwiliadau yn unol â safonau ansawdd; a
  • gwnaed arbedion cost gwerth £1.2m drwy'r busnes.

Mae cost archwilio cyhoeddus wedi gostwng chwarter dros y saith mlynedd diwethaf.

Mae rhaglen drawsnewid uchelgeisiol bellach yn mynd rhagddi, a chaiff ei chefnogi gan gyllid a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol. Mae camau'n cynnwys gwella effaith drwy wneud defnydd gwell o dechnoleg newydd, a sicrhau'r effeithiolrwydd mwyaf o ran casglu data, dadansoddi a chyfleu canfyddiadau.

 Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:

"Rwy'n fodlon ar y cynnydd a wneir gan Swyddfa Archwilio Cymru, diolch i broffesiynoldeb, ymroddiad a gwaith caled y staff. Mae gennym dasg bwysig i'w chyflawni: sicrhau bod pobl Cymru yn gwybod p'un a yw arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n ddoeth a helpu cyrff cyhoeddus i lwyddo. Rwy'n edrych ymlaen at barhau i gyflawni'r dasg hon drwy wella a thrawsnewid y ffordd rydym yn gweithio dros y blynyddoedd nesaf."

Dywedodd Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, Isobel Garner:

"Mae'r Bwrdd wedi parhau i herio perfformiad Swyddfa Archwilio Cymru ac mae'r cynnydd yn erbyn ein blaenoriaethau a'n targedau yn dda iawn. Ond, fel pob corff cyhoeddus, mae angen i ni barhau i addasu, gwella a dod yn fwy effeithlon i ymateb i heriau sylweddol y dyfodol. Rwy'n hyderus y byddwn yn llwyddiannus."