Seminar Fflyd Lwyd

21 Hyd 2010 - 9:00am - 1:00pm

Cynhaliodd Swyddfa Archwilio Cymru'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim fel rhan o'i dyletswydd i hyrwyddo gwelliant a darparu ffyrdd ymarferol ac wedi'u profi i leihau costau, tra'n sicrhau buddiannau o ran yr amgylchedd ac iechyd a diogelwch gan dynnu ar ei chyfoeth o brofiad ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Fflyd lwyd yw'r term a ddefnyddir i gyfeirio at gerbydau preifat a ddefnyddir gan staff er pwrpasau busnes. Bob blwyddyn ym mhob rhan o'r sector cyhoeddus yng Nghymru, mae'r fflyd lwyd yn teithio dros 100 miliwn o filltiroedd ar gost of dros £50 miliwn, gan allyrru dros 20,000 o dunelli o CO2.

Achos y ddeddfwriaeth ddiweddar megis Deddf Dynladdiad Corfforaethol, mae cyflogwyr eisiau gwneud mwy i sicrhau bod staff yn ddiogel i yrru a bod eu cerbydau yn addas ar gyfer y ffordd ac wedi'u hyswirio. Mae'r canlyniadau peidio â gwneud hyn yn dddifrifol i'ch sefydliad.

Amlinelliad o’r seminar

Fe amlygodd y Seminar enghreifftiau o arfer da a rhoi amser i drafod, dysgu a rhannu. Gadawodd y cynrychiolwyr gyda syniadau ymarferol ar sut i leihau costau ac allyriadau carbon, a hefyd cynyddu diogelwch eu staff.

Ymhlith ein siaradwyr gwadd roedd:

  • Y cyfreithwyr Morgan Cole - yn egluro'r ddeddfwriaeth a'r hyn y mae angen i sefydliadau ei wneud i ddiogelu staff;
  • Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) - Rownd y Byd mewn 40 Munud; yn egluro'r hyn y maent wedi'i wneud i leihau eu miltiroedd fflyd lwyd;
  • Asiantaeth yr Amgylchedd - Ydy Llwyd yn Wyrdd? Yn cyflwyno darlun cynhwysfawr ar sut maent wedi lleihau costau a gwella diogelwch staff; a
  • Swyddfa'r Cabinet - Rheoli'r Fflyd Lwyd yn y Sector Cyhoeddus, yn dwyn ynghyd y pynciau allweddol yn amlinellu pa gymorth sydd ar gael i helpu sefydliadau i wella.

Pryd a ble

Dydd Iau 21 Hydref 2010
0900 – 1300
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd

Allbynnau a Gweithrediadau (PDF, 78kB, opens in new window)
Allbynnau a Gweithrediadau Fflyd Lwyd Arfer Da