Seminar Cnoi Cil

14 Medi 2011 - 9:00am
Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Ynghyd â safon gofal cleifion, mae angen i ysbytai sicrhau fod eu prosesau arlwyo yn gywir ac i sicrhau for adnoddau yn cael eu defnyddio'n effeithiol. Byddai maeth da, er mwyn cefnogi gwelliant cyflym, yn helpu i leihau hyd arhosiad mewn ysbyty.

Yn ail hanner 2011, cynhaliwyd gwaith archwilio lleol ar arlwyo mewn ysbytai ar draws Cymru. Mae arlwyo mewn ysbytai yn rhan hanfodol o ofalu am gleifion oherwydd fod maeth da yn chwarae rhan bwysig wrth helpu cleifion mewn ysbytai i wella. Mae profiadau prydau bwyd cleifion yn cael effaith fawr ar eu barn am eu harhosiad yn yr ysbyty.

Yn yr hinsawdd ariannol sydd ohoni, mae hi'n bwysig fod cyrff y GIG yn gwybod faint maen nhw'n ei wario ar wasanaethau arlwyo a bod yna berthynas addas rhwng cost a safon. Mae grwpiau staff gwahanol angen gweithio gyda'i gilydd er mwyn sicrhau fod gan gleifion ddewis da o fwyd a bod llai o wastraff. Mae angen gwybodaeth rheoli da er mwyn helpu i gynllunio a gwella gwasanaethau, ac yn ganolbwynt i hyn, mae casglu barn cleifion a'u perthnasau.

Gellir gwylio y cyflwynwyr yn trafod eu cyfraniad i’r seminar [Agorir mewn ffenest newydd].

Daeth dros 60 o gynadleddwyr ar draws y GIG yng Nghymru ynghyd, gydag ymarferyddion o wahanol ddisgyblaethau sydd yn delio ag arlwyo a maeth cleifion mewn ysbytai yn rhannu eu profiadau o gefnogi cyflawni argymhellion yr adroddiad.

Amlinelliad o’r seminar

Bydd y seminar yn cynnwys dau sesiwn arddangos lawn:

 • Negeseuon allweddol o’n gwaith archwilio
  David Thomas, Swyddfa Archwilio Cymru
 • Arlwyo Ysbytai a Maeth Cleifion - Ymateb i'r Heriau
  Denise Richards and Maureen Howell, Llywodraeth Cymru

A dewis i fynychu dau o'r gweithdai canlynol:

 • Creu diwylliant lle mae gofal maeth yn fater i bawb
  Rebecca Aylward, Bwrdd Iechyd Cwm Taf
 • Gweithio gyda chost bwyd dyddiol sefydlog
  Margaret Rutledge, Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan
 • Bwyd yn gyntaf, fitaminau atodol yn ail
  Judyth Jenkins, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
 • Defnyddio gwybodaeth yn fwy effeithiol i wella profiad y claf a darparu gwasanaethau gwell
  Mark Townsend, Bwrdd Iechyd Cwm Taf

Simon Williams, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Pryd a ble
Dydd Mercher 14 Medi 2011,
0900 - 1300,
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd CF11 9LJ