Atall Twyll Caffael Ynghyd

18 Awst 2015 - 11:00am - 12:30pm

Rydym yn cynnal gweminar ar dwyll caffael yn y sector cyhoeddus Cymru.

Twyll caffael yw'r twyll uchaf ond un a ganfyddir yn sector cyhoeddus y DU, yn ail i dwyll treth yn unig. Mae amcangyfrifon diweddar yn nodi bod twyll caffael yn costio oddeutu £2.3 biliwn y flwyddyn i’r sector cyhoeddus.

Ni ellir parhau i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn y fformat presennol – mae hynny'n ffaith. O ganlyniad, bydd llawer o wasanaethau yn cael eu darparu mewn nifer o wahanol fodelau cydweithredol. Mae posibilrwydd y ceir cynnydd mewn gweithgarwch twyllodrus o ran caffael a chomisiynu'r gwasanaethau hyn.

Nod y weminar hon yw rhannu'r dulliau, y profiadau a'r dysgu gan gyrff cydnabyddedig sy'n cynorthwyo gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i liniaru amlygiad i weithgarwch twyllodrus posibl. 

Cyflwyniadau

 1. Anthony Barrett, Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol, Swyddfa Archwilio Cymru
 2. Rachael Tiffen, Pennaeth y Ganolfan Gwrth-dwyll a'r Gyfadran Lywodraethu, CIPFA
 3. Stephen Tooby, Pennaeth Gwrth-dwyll, Llywodraeth Cymru
 4. Mark Kinsella, Uwch Reolydd, Gwasanaeth Ymchwilio Twyll, Grant Thornton UK

At bwy y mae'r digwyddiad wedi ei anelu

Mae'r weminar wedi'i hanelu at:

 • Aelodau a swyddogion Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus      
 • Penaethiaid Caffael; Swyddogion Gwrth-dwyll                                                       
 • Penaethiaid Cyllid
 • Swyddogion Rheoli Risg                                             
 • Penaethiaid Archwilio Mewnol 
 • Aelodau bwrdd a chabinet y sector cyhoeddus                          
 • Swyddogion Adran 151
 • Aelodau Cynghorau Trefi a Chymunedau                       
 • Swyddogion y Trydydd Sector
 • Swyddogion Consortia Caffael yn y Sector Cyhoeddus Cymreig

Cyfryngau cymdeithasol

 • Storify