Ymgysylltu a Chyfranogi - Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid a Lesddeiliaid - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

29 Mai 2014 - 1:24yp

Ers 2004, mae strategaeth hir-dymor cynhwysfawr wedi cael ei datblygu gan y Cyngor er mwyn ymgysylltu â thenantiaid a lesddeiliaid a'u cael i gyfranogi, ac o ganlyniad, mae preswylwyr bellach
yn gweithio ag aelodau etholedig drwy Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam er mwyn gwella darpariaeth gwasanaethau.

Datblygwyd y Strategaeth yn dilyn pleidlais "Na" yn 2004 gan breswylwyr mewn pleidlais trosglwyddo stoc. Nodau'r Strategaeth oedd:

  • Cynnig ystod o ddewisiadau ar gyfer tenantiaid, lesddeiliaid a rhanddeiliaid er mwyn cyfranogi ar y cyd drwy grwpiau tenantiaid a phreswylwyr, yn ogystal ag ar sail unigol.
  • Sicrhau fod tenantiaid a lesddeiliaid yn derbyn anogaeth ac ag adnoddau priodol er mwyn ymgysyIItu'n Ilawn â'r broses cyfranogi ac ymwneud â'r penderfyniadau sydd yn eu heffeithio.
  • Parhau i ddatblygu ffyrdd o wella dulliau o gyfathrebu a Iledaenu gwybodaeth er mwyn cwrdd ag anghenion ein holl denantiaid a lesddeiliaid.
  • Datblygu a chefnogi gwelliant Iedled y Cyngor, o dderbyn gwybodaeth i ddod yn aelod o Bartneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam. Roedd y Bartneriaeth yn rhan allweddol o'r strategaeth ac mae'n cynnwys nifer hafal o gynghorwyr etholedig a chynrychiolwyr tenantiaid a lesddeiliaid.

Amcanion Partneriaeth Tenantiaid ac Aelodau Wrecsam yw:

  • Cwrdd, monitro ac adoIygu'n rheolaidd weithgareddau a pherfformiad Gwasanaethau Landlordiaid y Cyngor/a gwasanaethau a ddarperir gan yr Awdurdod sydd yn effeithio'r tenantiaid yn uniongyrchol.
  • Ystyried a gwneud argymhellion i'r Bwrdd Gweithredol ynglŷn ag opsiynau darparu gwasanaethau yn y dyfodol ar gyfer cyfrifoldeb y Cyngor fel landlord.
  • Ystyried a gwneud argymhellion i'r Bwrdd Gweithredol ar gyfer Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai.
  • Ystyried a gwneud argymhellion i'r Bwrdd Gweithredol ar gyfer cynllun blynyddol gweithredu gwasanaethau sy'n cydweddu a Chynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai.
  • Ystyried a gwneud argymhellion i'r Bwrdd Gweithredol er mwyn mabwysiadu ac adolygu poIisïau a gweithdrefnau i ddarparu gwasanaethau Iandlordiaid.
  • I hyrwyddo ymgysylltu a chyfranogiad gan denantiaid ym mhob agwedd o ddarpariaeth gwasanaethau Iandlordiaid.

Canlyniadau

Mae'r bartneriaeth wedi bod yn gweithredu'n effeithiol ers dros chwe blynedd a chyfathrebir ei gyfarfodydd a'i argymhellion i breswylwyr drwy gylchlythyrau ac ar wefan y Cyngor.

Er fod cyflwr cyffredinol y stoc tai wedi dirywio dros y bum mlynedd ddiwethaf, gan nad oes opsiwn amgen i arian cyfalaf drwy drosglwyddo stoc wedi bod ar gael, mae nifer o welliannau i'r ddarpariaeth o wasanaethau tai wedi eu cyflawni. Anfonwyd Arolwg Bodlonrwydd at holl denantiaid Cyngor Wrecsam ym mis Awst 2010. Roedd yr arolwg yn gofyn am farnau ar faterion mewn perthynas â'r tenant a'u cartref, cyswllt â'r Gwasanaethau Landlordiaid o fewn y deuddeg mis diwethaf, cyfranogiad y tenant, cyflwr y cartref, atgyweirio dydd i ddydd a gweIIa'r stoc tai. Gofynnodd yr arolwg hefyd i'r tenantiaid am eu barn a blaenoriaethau ar gyfer gweIIa'u cartref. Dychwelwyd 2,676 ffurflen, sef graddfa ymateb o 23.5 y cant, ac fe ddangoswyd, ar draws ystod o ddangosyddion, welliant yn y Iefelau bodlonrwydd uwch, gyda'r cyngor fel landlord.

Mae'r Cyngor wedi gwneud gwelliannau yn narpariaeth y gwasanaethau, ac wedi rhoi'r argymhellion a oedd yn ymwneud ag unedau gwag ac ôl-daliadau rhent, a wnaed mewn adroddiadau gan Swyddfa Archwilio Cymru o 2005 a 2007 mewn Ile. Mae gweithredu ei SLIU wedi gwella, yn dilyn cyfres o fesuriadau moderneiddio, yn cynnwys gweithio symudol, cyflwyno arferion gweithio hyblyg a buddsoddi mewn TG rheoli tai gwell. Mae mesuriadau perfformiad allweddol ynglŷn ag ôl-daliadau rhent ac atgyweiriadau ymatebol wedi gwella.

Enw: Fred Czulowski
Teitl/Rôl: Rheolwr Gwasanaethau Landlordiaid
Sefydliad: Wrexham County Borough Council Housing Services
E-bost: fred.czuIowski@wrexham.gov.uk
Rhif ffôn: 01978 315401

Darganfod dogfennau