Ymgysylltu â Staff mewn Ynni - ‘Turning off the Northern Lights' - Heddlu De Cymru

15 Awst 2013 - 12:00yb

Mae Heddlu De Cymru yn mynd ati i ddatblygu rhaglen Buddsoddi i Arbed ar draws ei ystâd fel rhan o'i ymrvvymiad Ileihau carbon ac effeithlonrwydd ynni. Y fenter ddiweddaraf oedd gwella'r Goleuadau yng Ngorsaf Heddlu Pontypridd. Mae'r arbedion cyffredinol o'r fenter wedi eu hamcangyfrif yn £12k mewn costau ynni is. Bydd yr arbedion yn uwch yn y dyfodol wrth i gostau ynni godi.

Gorsaf Heddlu Pontypridd yw'r Pencadlys Rhanbarthol ar gyfer Rhanbarth Gogledd Heddlu De Cymru. Adeiladwyd ym 1985, mae gan yr adeilad arwynebedd Ilawr mewnol gros o 3,438 m2 ar draws bedwar Ilawr. Mae'n darparu swyddogaethau Gweinyddu, swyddogaethau Plismona Gweithredol ac mae hefyd yn gartref i Gell Dalfa. Mae'r mwyafrif helaeth o'r adeilad yn cael ei ddefnyddio 24 awr y dydd.

Cyn gweithredu'r fenter, fe ymgymerodd yr adran Ystadau a Chyfleusterau ag ymarfer ymgysylltu â staff a oedd yn golygu cyhoeddi neges wrth y Prif Swyddog Ariannol a'r Comander Rhanbarthol. Amlinellodd y neges bwysigrwydd sicrhau arbedion trvvy'r rhaglen; manteision ariannol a Ileihad mewn allyriadau carbon. Roedd y neges hefyd yn ceisio ennill cefnogaeth ac ymrwymiad gan staff trvvy eu hannog i roi adborth ar feysydd y maent yn credu gall gael eu gwella. Yr adborth pwysicaf oedd bod staff yn credu bod swyddfeydd yn cael eu gor-oleuo'n ddiangen ac nid oedd rheolaethau i alluogi rhannau gwag o swyddfeydd gael eu diffodd.

Cam nesaf yr adran Ystadau a Chyfleusterau oedd cwrdd â'r contractwr Gwasanaethau Trydanol, Gwasanaethau Highland. Rhoddodd yr Heddlu briff a manyleb dyIunio'r golau iddynt, gan roi sylw arbennig ar y cyfle i Ieihau'r Iefelau goleuo yn dilyn adborth y staff. Yna, fe ddatblygwyd gan Wasanaethau Highland fanyleb a chynllun dylunio golau a fyddai'n sicrhau bod y Iefelau Lux cywir yn cael eu cynnal drwy gydol y swyddfeydd, ond byddai hefyd yn galluogi gostyngiad mewn ffitiadau golau i fynd i'r afael â'r mater hwn o or-oleuo.

Cyflawnwyd yr arbedion a gynhyrchir o'r fenter hon drwy bedwar cyfrwng:

  1. Lleihad yn y nifer o ffitiadau golau cyffredinol, yn seiliedig ar adborth y staff. Roedd hyn wedi galluogi cael gwared a 85 o ffitiadau golau drwy'r adeilad a oedd yn ostyngiad o 21% yn y nifer cyffredinol o ffitiadau.
  2. Gosod ffitiadau tri thiwb yn IIe'r ffitiadau pedwar tiwb blaenorol.
  3. Mae'r ffitiadau tri thiwb yn fath T5 sy'n defnyddio ynni'n effeithlon, yn hytrach na'r cymysgedd blaenorol o diwbiau T8 a T12.
  4. Gosod gwell rheolaethau goleuadau, gan gynnwys y gallu i reoli 'banciau' o oleuadau mewn swyddfeydd mwy a rheolaethau awtomataidd mewn ardaloedd cymunedol a choridorau ac yn y blaen.

Mae'r arbedion cyffredinol o'r fenter wedi eu hamcangyfrif i fod yn £12,000 mewn costau ynni is, a gostyngiad mewn allyriadau carbon o 65tco2 y flwyddyn. Mae'r gostyngiad mewn allyriadau carbon hefyd wedi lleihau'r Treth Effeithlonrwydd Ynni CRC gan £900 y flwyddyn. Cost y prosiect oedd £75k oedd yn golygu cyfnod ad-dalu o tua chwe mlynedd.

Er bod agwedd dechnegol y cynllun hwn yn cael ei arwain gan yr adran Ystadau a Chyfleusterau a Gwasanaethau Highland, mae llwyddiant y prosiect drwy gynnwys staff yn y broses yn amlwg yn gyfle cudd a allai fod wedi ei golli pe na baent wedi ymgysylltu â defnyddwyr yr adeilad.

Enw: Dan Ferris
Teitl/swydd: RheoIwrYstadau, Cyfleusterau
Sefydliad: Heddlu De Cymru
E-bost: dan.ferris@south-wales.pnn.police.uk
Ffôn: 01656 305 943 / 07920 504 461

Darganfod dogfennau