Ymdrin â’r Heriau Ariannol sy’n wynebu Llywodraeth Leol yng Nghymru

27 Ion 2014 - 11:59yp

Yn yr adroddiad hwn ceir trosolwg o’r graddau y mae cynghorau yng Nghymru yn ymateb i’r pwysau ariannol y maent yn eu hwynebu. Mae’n trafod effeithiolrwydd eu cynllunio ariannol, eu dull o wneud penderfyniadau ariannol a’r camau y maent yn eu cymryd i leihau effaith toriadau sylweddol i’r gyllideb. Mae hefyd yn ystyried i ba raddau y mae cynghorau’n deall effaith eu gweithredoedd ac yn amlinellu rhai syniadau cynnar ar oblygiadau Adolygiad o Wariant 2013 i lywodraeth leol yng Nghymru.

Ar y cyfan, rydym yn dod i’r casgliad nad oes gan lawer o gynghorau yng Nghymru gynlluniau clir a realistig i gyflawni arbedion effeithlonrwydd ac nid yw eu cynlluniau strategol yn seiliedig ar wybodaeth ariannol gadarn yn rheolaidd. Er nad yw pob cyngor yn monitro ac yn gwerthuso’n effeithiol y ffordd y cyflawnir ei gynlluniau strategol, mae pob un wedi ymdrin â’i heriau ariannol – ond mae diffygion yn dechrau dod i’r amlwg. Wrth i bwysau ariannol barhau i dyfu, bydd cynghorau’n gynyddol ddibynnol ar sicrhau bod trefniadau cadarn a phriodol ar waith.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau