Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

1 Maw 2013 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio rwyf wedi'i gyflawni yn Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2012.

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol yr Ymddiriedolaeth 2011-12, ond wrth wneud hynny rwyf wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl  mater. 

Deuthum hefyd i'r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn briodol ac nid oeddent yn cynnwys camddatganiadau perthnasol; 
  • roedd gan yr Ymddiriedolaeth amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig yr Ymddiriedolaeth yn cael eu rheoli'n briodol ac yn gweithredu yn ôl y bwriad. 

Roedd yr Ymddiriedolaeth wedi mantoli ei chyllideb ar ddiwedd 2011-12, ar ôl nodi iddi sicrhau arbedion gwerth £2.8 miliwn yn ystod y flwyddyn ariannol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau