Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

1 Ebr 2013 - 10:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf yn Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru (yr Ymddiriedolaeth) yn ystod 2012. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2011-12 yr Ymddiriedolaeth, er wrth wneud hynny rwyf wedi tynnu sylw swyddogion a’r Pwyllgor Archwilio at rai  materion archwilio a sylwadau.

Mae’r rhain yn ymwneud â: 

  • Thargedau ariannol allweddol 
  • Perfformiad Ariannol 2011-12 
  • Cyflwyniad ac addasiadau naratif 
  • Datganiad Llywodraethu Blynyddol 
  • Adroddiad ar gydnabyddiaeth 

Deuthum hefyd i’r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd cyfrifon yr Ymddiriedolaeth yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • roedd gan yr Ymddiriedolaeth amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau risgiau camddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; ac 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig yr Ymddiriedolaeth yn cael eu rheoli’n briodol ac yn gweithredu yn ôl y bwriad. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau