Y Ganolfan Iechyd

4 Ion 2016 - 10:34yb

Mae Canolfan Iechyd Gofal a Lles Bae Colwyn yn bartneriaeth rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ac Undeb Rygbi Cymru.

Ei nod yw gwella iechyd pobl sy’n byw yng Nghonwy drwy weithgarwch corfforol yn y gymuned, a all fod anelu at atal afiechyd neu reoli salwch cronig neu a all fod yn rhan o raglenni adsefydlu. Datblygwyd y fenter mewn ymateb i nifer o broblemau gan gynnwys cyllidebau a oedd yn lleihau, y galw cynyddol am wasanaethau ffisiotherapi, diffyg lle yn yr ysbyty i’r tîm gofal canolraddol weithio ynddo a chydnabyddiaeth gynyddol o’r cyfraniad y gall gweithgarwch corfforol ei wneud at amrywiaeth o gyflyrau iechyd. 

Wrth adnewyddu Canolfan Hamdden Conwy, bu Pennaeth Gwasanaethau Therapi’r bwrdd iechyd a Phennaeth Ffyrdd Gweithgar a Chreadigol o Fyw Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn cydweithio i greu lle ar gyfer y Tîm Gofal Canolraddol yn y ganolfan. Rhoddodd ardal wedi’i neilltuo o fewn y ganolfan fwy o le i’r tîm a mynediad i amrywiaeth o gyfleusterau ffitrwydd. Roedd y tîm hefyd o’r farn y gallai’r trefniant hwn ddarparu model ar gyfer mentrau iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yn y dyfodol.

Mae cysyniad y ganolfan iechyd wedi creu lleoliad lle y gall gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol proffesiynol gydweithio er mwyn darparu atebion priodol i bobl leol. Mae gweithwyr iechyd proffesiynol yn y ganolfan hamdden hefyd wedi cael budd o’r ffaith eu bod yn agos at gyfleoedd gweithgarwch corfforol sydd wedi arwain at brosiectau ychwanegol yn y ganolfan iechyd gan gynnwys gweithgareddau i bobl â diabetes a chlefyd Parkinson. Mae’r ganolfan iechyd bellach yn cynnwys mwy nag 20 prosiect, wedi lleihau costau cyfleusterau i’r Tîm Gofal Canolraddol ac wedi lleihau rhestrau aros yn yr adran ffisiotherapi.

Goresgynnodd y prosiect gyfres o heriau yn ystod ei ddatblygiad. Canfu tîm y prosiect mai ennyn cefnogaeth i’r prosiect ymhlith timau cyllid yn y ddau sefydliad oedd yr her fwyaf sylweddol a oedd yn ei wynebu. Roedd strwythur cyllidebau yn y cyngor a’r bwrdd iechyd yn rhwystrau i’r prosiect. Bu’n rhaid i dîm y prosiect oresgyn pryderon cychwynnol bod y cyngor yn cymorthdalu gofal iechyd am fod y Tîm Gofal Canolraddol yn talu cyfradd is i logi cyfleusterau’r ganolfan hamdden. Pwysleisiodd tîm y prosiect i staff fod yr egwyddorion a oedd yn sail i’r ganolfan yn seiliedig ar y farn fwy cyffredinol bod y cyngor a’r bwrdd iechyd yn rhannu nod cyffredin i wella iechyd trigolion lleol. Roedd cynghorau cymuned hefyd yn pryderu ynghylch yr effaith ar wasanaethau yn y ganolfan hamdden o ganlyniad i weithwyr iechyd proffesiynol yn symud i mewn i’r adeilad.

Ymdriniodd swyddogion â’r pryderon hyn drwy esbonio diben a manteision y prosiect. I ddechrau roedd rhai ffisiotherapyddion yn amharod i atgyfeirio cleifion at weithw yr ymarfer corff proffesiynol, ond gwnaethant ddatblygu cydberthnasau gwaith cryf yn gyflym ar ôl i’r ddwy ochr ddechrau deall lefel yr arbenigedd a oedd yn cael ei gynnig. Bu’n rhaid goresgyn canfyddiadau negyddol cleifion a oedd yn disgwyl cael eu triniaeth yn yr ysbyty hefyd, ond addasodd cleifion i’r amgylchedd newydd dros amser.

Cymerodd tua thair blynedd i’r ganolfan oresgyn pryderon cychwynnol y priod dimau cyllid ac roedd ennyn cefnogaeth i’r prosiect ymysg y timau hynny yn gam hanfodol bwysig tuag at sicrhau adnoddau iddo. Roedd arweinyddiaeth gref gan swyddogion â dealltwriaeth dda o fanteision gweithgarwch corfforol ac ymrwymiad cyffredin i’r prosiect hefyd yn hanfodol i’w lwyddiant. Mae’r prosiect bellach yn sefydledig ac wedi ennill nifer o wobrau. Caiff ei ymestyn i ddau safle arall yn Llanrwst a Llandudno a bydd yn rhan o’r dull hirdymor o leihau’r galw am ofal heb ei drefnu yn yr ardal.

Mae gan y bwrdd iechyd gynlluniau i ehangu’r fenter ledled Gogledd Cymru yn y dyfodol.

 

Enw: John Hardy

Sefydliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

E-bostjohn.hardy@conwy.gov.uk

 

Darganfod dogfennau