Uwchraddio Graddfeydd Ynni Cyngor Sir Ceredigion

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Nododd y Cyngor fod Ysgol Gynradd Plascrug yn cael ei gwresogi gan amrywiol fathau o systemau trydanol, ac o ganlyniad, roedd gan gampws gwreiddiol yr ysgol raddfa Tystysgrif Arddangos Ynni (DEC) 'E'.

Mae graddfeydd DEC wedi'u seilio ar y defnydd gwirioneddol o ynni gan adeilad. Mae'n defnyddio graddfa rhwng A a G ar gyfer effeithlonrwydd ynni; A yw'r mwyaf effeithlon a G yw'r Ileiaf effeithlon. Wrth ddatblygu estyniad newydd i'r ysgol, fe wnaeth y Cyngor fabwysiadu mesurau amrywiol i sicrhau bod Tystysgrif Perfformiad Ynni (EPC) gyda graddfa 'A' yn cael ei chyflawni. Ariannwyd y prosiect yn rhannol gan Lywodraeth Cymru, ac roedd ei hamodau yn nodi y dylai'r prosiect gorffenedig gyflawni EPC gyda graddfa 'A'.

Ariannwyd y prosiect hefyd gan grant cyfalaf y Cyfnod Sylfaen ac Ysgol Gynradd Plascrug. Roedd datblygiad yr estyniad yn cynnwys:

 • tynnu ystafelloedd symudol a strwythur gwydr ffibr mawr, a rhoddwyd estyniad dau Iawr yn cynnwys chwe man addysgu yn eu lle;
 • neuadd newydd i'r ysgol;
 • ystafell y staff;
 • swyddfeydd;
 • toiledau; a
 • chartref newydd ar wahân i'r boeler.

Gan fod telerau'r grant yn gofyn bod y campws cyfan yn ennill EPC gyda graddfa 'A', gwnaed y gwaith ychwanegol canlynol i'r adeiladau hŷn presennol:

 • gosod boeler cyddwyso nwy graddfa 'A' newydd, gan ymgorffori rheoliadau gwresogi parthau, thermostatau;
 • cychwyn gohiriedig, ynghyd â chysonydd Ilwyth tywydd;
 • rhesaid ffotofoltaiig 2okWp (amcangyfrifwyd y byddai'n cynhyrchu incwm o £478 y mis drwy dariffau cyflenwi trydan);
 • gosod 300mm ychwanegol o ynysiad i ofod llofftydd presennol;
 • gosod is-fesuryddion ynni i bob gwasanaeth i mewn;
 • amnewid yr holl osodiadau golau presennol am unedau fflwroleuol amledd/effeithlonrwydd uchel, gydag unedau rheoli sensitif i ficrodonau; a gwaith selio gollyngiadau aer ar y strwythur presennol.

Mae'r manteision a gafwyd o'r prosiect hwn yn cynnwys:

 • arbed 44,000kg o CO2 yn flynyddol.
 • Gwelliant o ran ansawdd y cyfleusterau addysgu.
 • Gwelliant o ran ansawdd a maint y lle gwag allanol sydd ar gael i'r ysgol.
 • Lefel uwch o ymwybyddiaeth (wedi'i sicrhau drwy'r rheseidiau ffotofoltaig a'r panel gwybodaeth digidol).

Mae defnyddio'r technolegau hyn hefyd wedi helpu disgyblion, rhieni a staffi i werthfawrogi eu manteision.

Mae'r Cyngor wedi amcangyfrif fod y cyfnod ad-dalu yn 17.72 o flynyddoedd, a chost cyfalaf y prosiect oedd £271,582.

Enw: Allan Bailey
Teitl/rôl: Prif Bensaer - Grwp Rheoli Eiddo a Phrosiectau
Sefydliad: Cyngor Sir Ceredigion, Ysgol Gynradd Plascrug
E-bost: allan.baiIey@ceredigion.gov.uk

Darganfod dogfennau