System Rheoli Cydymffurfedd - Cyngor Sir Powys

30 Mai 2014 - 3:10yp

Mae'r System Rheoli Cydymffurfedd yn ymagwedd gorfforaethol tuag at gydymffurfio sy'n darparu dull safonol, yn lleihau atebolrwydd ariannol a risg. Mae'r Awdurdod gyfan yn cael ei gofrestru i'r system hon, er ein bod yn gweithredu cyllidebau dirprwyedig.

Mae Cyngor Sir Powys yn awdurdod lleol sy'n cwmpasu chwarter tir Cymru gydag oddeutu 7,500 o weithwyr. Mae Cyngor Sir Powys yn gweithredu cyllidebau ac anghenion dirprwyedig i ystyried yr heriau daearyddol sydd yn ei ddarpariaeth gwasanaeth yn gyson. Mae ein poblogaeth prin yn herio darpariaeth gwasanaeth a pholisïau a gweithdrefnau yn cael eu datblygu i ddarparu fframwaith cadarn ar gyfer rheolwyr gwasanaethau.

Daethom yn ymwybodol nad oedd pob gwasanaeth yn defnyddio ein tîm contract gwasanaeth canolog i reoli cydymffurfedd o fewn eu heiddo. Roedd hyn yn golygu bod yna wahanol safonau cynnal a chadw a gwasanaethu ar draws y sir oedd yn gwneud y Cyngor yn agored i atebolrwydd a risg mawr. Yn ogystal, roeddwn yn nodi eitemau o offer nad oedd yn cael eu gwasanaethu o gwbl. Rhoddwyd gwybod i uwch reolwyr a penderfynwyd bod angen adolygiad a cafodd y Bwrdd Prosiect Cydymffurfedd Statudol (SCPB) ei sefydlu.

Mae'r SCPB yn gweithio ar y prosiect hwn am ychydig o dan ddwy flynedd ac wedi gwneud penderfyniadau ar bob mater sy'n codi. Y canlyniad oedd y System Rheoli Cydymffurfedd (CMS). Mae hon yn system orfodol mae pob gwasanaethau yn cefnogi. Ymgrymerwyd archwiliad safle o bob cyfarpar mecanyddol a thrydanol a chafodd manylebau gwasanaethu / profi / statudol eu hadolygu a'u safoni. Cafodd cyllid corfforaethol ei ddarparu i ychwanegu at gyllidebau cyfun a chafodd y Tîm Cydymffurfiad Canolog ei sefydlu i reoli'r holl arferion arolygiadau, monitro a bilio.

Cafodd rhaglen hyfforddi lawn ei weithredu hefyd gyda'r holl reolwyr adeiladau yn gorfod mynychu. Darperir hyfforddiant gloywi yn flynyddol gydag e-ddysgu yn cefnogi’r broses. Cafodd polisïau a gweithdrefnau cadarn eu datblygu i gefnogi'r CMS a darparu system gyflawn, gan gynnwys mecanweithiau adborth a dogfennaeth ar y safle a gwiriadau diogelwch. Mae'r broses o fonitro'r CMS yn cael ei gynnal drwy gyswllt rheolaidd gyda swyddogion allweddol, lle mae newidiadau neu faterion yn cael eu nodi a'u trin yn ôl y gofyn.

Mae'r Awdurdod bellach wedi lleihau ei risg i'r lefel isaf posibl drwy sicrhau bod yr holl offer mecanyddol a thrydanol sy'n hysbys yn cael eu gwasanaethu a'u cynnal i'r safonau cywir. Mae nifer cerbydau'n torri lawr yn gostwng ac offer yn rhedeg yn fwy effeithlon, gan arbed costau rhedeg a/neu adweithio. Mae cofnodion y gellir eu harchwilio yn cael eu cynnal a chostau yn cael eu gyrru i lawr trwy dendro cystadleuol o feintiau hysbys. Mae hyfforddiant wedi rhoi i reolwyr yr adeiladau ddealltwriaeth o bwysigrwydd y maes hwn a sut i reoli eu safle yn well. Mae Rheolwyr Eiddo yn meddu ar ddealltwriaeth dda o ble i fynd am gyngor a chefnogaeth, gan gynnwys y fewnrwyd lle gallant gael gafael ar wybodaeth ac arweiniad.

Enw: Sarah Jowett
Teitl/swydd: Rheolwr Eiddo
Sefydliad: Cyngor Sir Powys
E-bost: sarahj@powys.gov.uk
Ffôn: 01597 826553

Darganfod dogfennau