Papur Trafod: Yr Heriau Llywodraethu sy’n cael eu Peri gan Wasanaethau a Ddarperir yn Anuniongyrchol, ac a Ariennir gan y Cyhoedd yng Nghymru

16 Chwef 2017 - 3:57yp

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi’r papur hwn yn y gobaith y bydd, wrth ysgogi trafodaeth, yn helpu ymledu arfer da, cynhyrchu syniadau newydd, creu syniadau newydd, cefnogi newid buddiol ac felly cyfrannu at lywodraethu da mewn gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mae’r papur yn archwilio tueddiadau sy’n dod i’r amlwg ac yn gofyn cwestiynau. Ei amcan yw cymell trafodaeth ymhlith arweinwyr a rhanddeiliaid gwasanaethau cyhoeddus ynghylch sut i nodi a dysgu o arfer da presennol, cydnabod problemau posibl a chryfhau fframweithiau llywodraethu er mwyn sicrhau bod y broses o gyflawni busnes cyhoeddus yng Nghymru gan bob unigolyn ac endid:

a) yn dangos safonau moesegol digon uchel;

b) yn bodloni disgwyliadau’r cyhoedd;

c) yn sail i’r ddarpariaeth effeithlon, economaidd ac effeithiol o wasanaethau; ac

ch) yn diogelu adnoddau cyhoeddus a llesiant cenedlaethau’r dyfodol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau