Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru - Cyfranogaeth Cymru a Llywodraeth Cymru

18 Gorff 2013 - 12:00yb

Sicrhaodd y Panel Dinasyddion ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol yng Nghymru gyfraniad gan y bobl sy'n defnyddio'r gwasanaethau, gofalwyr a phobl sydd â diddordeb mewn gwasanaethau. Nodwyd eu gwybodaeth ar Iefel strategol yn yr agenda trawsnewid a nodwyd yng Ngwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i Gymru.

Mae Cyfranogaeth Cymru yn bartneriaeth o sefydliadau sector cyhoeddus a trydydd sector sy'n cael ei Iywyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Gweithia Cyfranogaeth Cymru tuag at well ymgysylltiad o fewn gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Mae gan y prosiect bedwar aelod o staff.

Mae gwasanaethau cyhoeddus yn wasanaethau hollbwysig i'r 150,000 0 bobl sy'n eu defnyddio bob blwyddyn. Mae pwysau ar wasanaethau cyhoeddus oherwydd y galw sydd arnynt, sydd o hyd yn tyfu. Tasg Llywodraeth Cymru yw gwneud gwasanaethau cyhoeddus yn gynaliadwy, i sicrhau eu bod yna pan fo pobl eu hangen.

Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru i ailffurfio gwasanaethau er mwyn cyrraedd anghenion a disgwyliadau'r defnyddwyr. Dylai hyn gael ei wneud mewn ffordd sy'n tynnu ar gryfderau pobl a chymunedau. Mae'n rhaid i wasanaethau Cymdeithasol allu ymateb i gynnydd sylweddol mewn galw. Mae hyn yn cynnwys twf yn y niferoedd o blant sy'n derbyn gofal a chynnydd mewn niferoedd o bobl hŷn sy'n eiddil.

Rhoddodd y Dirprwy Weinidog Plant a Gwasanaethau Cymdeithasol ymrwymiad i gynnwys defnyddwyr y gwasanaeth, gofalwyr a dinasyddion eraill yn yr agenda hwn. Llywodraeth Cymru wnaeth gaffael a chomisiynu gwasanaethau Cyfranogaeth Cymru i hyrwyddo panel dinasyddion. Nododd aelodau o'r panel eu bod yn teimlo'n wirioneddol eu bod yn cael eu cynnwys ar Iefel strategol. Mae gwersi i'w dysgu er mwyn sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn cynhyrchu gwybodaeth sy'n hygyrch i aelodau o'r panel a'r cyhoedd. Mae hyn yn hollbwysig er mwyn i gydraddoldeb o gyfleoedd gyfrannu. Roedd y panel yn cynnwys amrywiaeth o bobl oedd yn meddu ar lefelau amrywiol o wybodaeth, sgiliau a gallu.

Am mai contract cychwynnol o un flwyddyn oedd hwn, daeth y peilot yma i ben. Ar ôI gwerthuso, rhagwelir bydd y panel yn parhau. Bydd barn aelodau panel yn golygu gall adnoddau gael eu targedu at anghenion pobl yn well.

Enw: Mandy Williams
Teitl/rôl: Rheolwr
Sefydliad: Cyfranogaeth Cymru
E-bost: participationcymru@wcva.org.uk
Rhif ffôn: 029 2043 1757

Darganfod dogfennau