Gweithredu'r Fframwaith Cenedlaethol ar gyfer Gofal Iechyd Parhaus y GIG

13 Meh 2013 - 10:35yb

Aethom ati i geisio ateb y cwestiwn: ‘A yw’r Fframwaith ar gyfer gweithredu GIP yn effeithiol o ran sicrhau bod unigolion yn cael eu trin mewn ffordd deg a chyson?’

Ar y cyfan, daethom i’r casgliad fod y Fframwaith GIP wedi sicrhau rhai gwelliannau, ond bod angen gwneud mwy i sicrhau bod pobl yn cael eu trin mewn ffordd deg a chyson. Er mwyn helpu byrddau iechyd i fodloni gofynion y Fframwaith, rydym wedi datblygu a chyhoeddi rhestr wirio hunanasesu a gwella ar wahân i’r adroddiad hwn. Y nod yw helpu byrddau iechyd unigol i nodi beth sy’n gweithio’n dda a ble y dylid targedu camau unioni.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau