Goleuadau 'Retrofit' T5 - Heddlu De Cymru

1 Medi 2011 - 12:00yb

Mae Heddlu De Cymru wedi amnewid ei oleuadau T8 presennol ym mhrif adeilad ei Bencadlys am oleuadau T5 mwy ynni effeithlon. Mae ôl-ffitio goleuadau T5 yn ddull cost effeithiol o amnewid goleuadau T8 a T12. Mae goleuadau T8 a T12 ar gyfartaledd 52 y cant yn ddrutach i'w rhedeg na'r goleuadau T5 cyfwerth.

Mae defnyddio tiwbiau T5 (yn hytrach na rhai T8 neu T12) yn caniatau i'r tiwbiau gael eu ffitio mewn mannau Ilai o faint, ac mae'r ffynhonnell olau Iai hefyd yn galluogi i gyfeiriad y paladr gael ei reoIi'n gywirach drwy gyfrvvng optigau (adlewyrchwyr a Iensys yn yr uned oleuo 'Iuminaire'). Mae'n nodedig am ei heffeithlonrwydd o ran Iwminau y wat, gan fod brig ei hallbwn golau yn digwydd pan fydd tymheredd yr aer yn 35°C (95°F).

Mae cynnwys mercwri'r lamp T5 yn isel ac mae ganddi haen y tu mewn i'r mur gwydr. Mae'r haen hon yn atal y gwydr a'r ffosfforau rhag amsugno mercwri. Mae'r haen rvvystrol hon yn gostwng faint o fercwri sy'n angenrheidiol o tua 15mg i 3mg y lamp. Gan fod amsugniad mercwri yn gwneud i allbwn goIau'r lamp ddibrisio dros oes y lamp, mae'r haen yn helpu i gadw'r lefelau golau'n llawer agosach at yr allbwn cychwynnol.

O ganlyniad i'r fenter hon, mae Heddlu De Cymru wedi arbed £7,500 a 42 tunnell fetrig o Co2 y flwyddyn. Y gost cyfalaf oedd £26,000 a disgwylir y bydd hon yn cael ei hadennill o fewn tair i bedair blynedd.

Enw: Dan Ferris
Teitl/rôl: Rheolwr Ystadau - Cyfleusterau
Sefydliad: Heddlu De Cymru
E-bost: dan.ferris@south-wales.pnn.police.uk
Ffôn: 01656 305 943

Darganfod dogfennau