Gofal Heb ei Drefnu - Diweddariad ar Gynnydd (Crynodeb Gweithredol)

12 Medi 2013 - 10:35yb

Nod yr adroddiad hwn yw olrhain y cynnydd a wneir gan wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru i fynd i’r afael â’r prif faterion a godwyd gennym ym mis Rhagfyr 2009. Rydym hefyd yn anelu at amlygu’r prif heriau sy’n parhau a’r cyfleoedd ar gyfer gwella. Edrychodd ein hadolygiad ar y cynnydd o ran trawsnewid gwasanaethau gofal heb ei drefnu er mwyn mynd i’r afael â’r materion a nodwyd yng nghyhoeddiadau blaenorol Swyddfa Archwilio Cymru.

Rydym wedi dod i’r casgliad bod dirywiad o ran perfformiad er 2009 wedi arwain at gryn ffocws ar ofal heb ei drefnu sydd bellach yn dangos arwyddion cynnar o welliant mewn perfformiad. Fodd bynnag, nid yw’r newidiadau sylweddol sydd eu hangen er mwyn sicrhau gwelliant parhaus wedi cael eu rhoi ar waith yn llawn. Mae llawer o ffactorau, gan gynnwys cynnydd yn y galw, cyfyngiadau ariannol, heriau’n ymwneud â’r gweithlu a phroblemau gyda llif cleifion drwy’r ysbyty, yn parhau i roi cryn bwysau ar wasanaethau gofal heb ei drefnu.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau