Datblygu gwefan hawdd ei defnyddio - Cwmni Buddiannau Cymunedol Barod a’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol

19 Chwef 2015 - 11:39yb

Roedd yr Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol (AGGC) eisiau cael gwybod beth oedd barn pobl am wefan newydd, sef siop un stop ar gyfer gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Aeth Barod ati i’w helpu i ganfod beth oedd barn aelodau’r cyhoedd.

Mae’r Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol yn dîm arbenigol a phwrpasol sy’n cefnogi gwelliannau yn y system gofal cymdeithasol yng Nghymru.               

Mae Barod yn gwmni gweithwyr cydweithredol a ddatblygodd o fudiad Pobl yn Gyntaf Cymru. Mae eu cyfarwyddwyr a’u gweithlu’n gymysgedd gyfartal o bobl anabl a phobl heb anabledd. Maent yn arbenigo mewn pontio’r bwlch rhwng sefydliadau’r sector cyhoeddus a phreifat a phobl ag anawsterau dysgu.                 

Mynychodd Barod gyfarfod a gynhaliwyd i ddangos y fersiwn beta o’r wefan. Roedd Barod yn teimlo y gallent helpu i wneud y wefan yn fwy hwylus i’w defnyddio, i ddiwallu anghenion pobl yn well. Roedd yr AGGC eisoes yn ymwybodol o’r hyn yr oedd gwasanaethau a gofalwyr ei eisiau gan y safle, gan eu bod wedi ymwneud â phobl o’r dechrau. Er hynny, roeddent hefyd eisiau gwybod beth fyddai pobl yng Nghymru a fyddai angen defnyddio’r wefan ryw ddiwrnod ei eisiau, ac roeddent yn agored i syniadau newydd.  

Oherwydd rhwydweithiau Barod, roedd posib iddynt gysylltu â phobl na fyddent yn cael lleisio eu barn fel arall, a gwrando arnynt. Gweithredodd Barod fel cyfryngwr drwy fynd at bobl na fyddent wedi mynychu cyfarfod. Roedd y bobl a oedd yn siarad â hwy yn onest ac yn agored wrth fynegi eu safbwyntiau ac roeddent yn ymddiried yng ngweithwyr Barod. Hefyd aethant ati i gysylltu â phobl a oedd yn debygol o ddefnyddio’r wefan yn y dyfodol. 

Roedd y trafodaethau a gynhaliwyd yn tynnu sylw at rai materion allweddol na fyddent wedi dod i’r golwg fel arall efallai. Nid oedd y bobl nad oeddent wedi cael cefnogaeth eto’n gwybod pa dermau y byddent yn eu defnyddio i chwilio am y wefan. Tynnwyd sylw at bwysigrwydd preifatrwydd dro ar ôl tro. Awgrymwyd cynnwys ‘botwm panig’ yn debyg i’r un ar wefannau Cymorth i Ferched, er mwyn symud pobl yn sydyn o’r dudalen a’i dileu o’u cofnod hanes ar y we, oherwydd byddent yn defnyddio’r wefan i gael gwybodaeth am faterion teuluol sensitif. Daeth yn amlwg hefyd bod pobl yn gwerthfawrogi’r preifatrwydd sydd i’w gael wrth ddod o hyd i wybodaeth ar-lein, cyn mynd ati i gysylltu’n uniongyrchol â staff gwasanaethau cymdeithasol. 

Byddai’n rhaid i iaith y wefan fod yn iaith bob dydd, oherwydd yn aml iawn ni fyddai’r bobl sy’n defnyddio’r wefan yn gyfarwydd â therminoleg y gwasanaethau. 

Mae Barod yn gweithio ar sail yr egwyddor o wybodaeth a ‘gydgynhyrchir’. Mae hyn yn golygu bod cyfraniad pawb yn cael ei werthfawrogi, felly roeddent yn talu am amser pobl ar yr un raddfa ag yr oeddent yn talu eu hunain. Er hynny, roedd hon yn ffordd gost effeithiol o weithio, gan nad oedd Barod yn gorfod cael arian i dalu am gyfleusterau cynadledda neu gyfarfod, gan eu bod yn mynd at bobl yn uniongyrchol.

 

Anne Collis

Cwmni Buddiannau Cymunedol Barod 

E-bost: anne@barod.org

 

Jessica Matthews

Asiantaeth Gwella Gwasanaethau Cymdeithasol 

E-bost: jessica.matthews@wlga.gov.uk

 

Darganfod dogfennau