Cynnwys plant a phobl ifanc - Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

8 Maw 2013 - 12:00yb

Er mwyn ymgysylltu â phlant a phobl ifanc, mae Caerffili wedi sefydlu Fforwm Iau (7-11 oed) a Fforwm Ieuenctid (11-25 oed). Er nad yw'n gysyniad hollol newydd, prin yw'r enghreifftiau o fforymau o'r fath yng Nghymru. Mae'n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc fod yn rhan o brosesau Ilywodraethu, cynllunio a gwneud penderfyniadau'r Cyngor a dylanwadu'n uniongyrchol arnynt. Mae ymgysylltu o'r fath hefyd yn golygu y caiff anghenion plant a phobl ifanc eu hadlewyrchu yn y ffordd y darperir gwasanaethau. Mae hefyd yn ffordd o gyfrannu at ddinasyddiaeth weithredol plant a phobl ifanc.

 

Mae methodoleg sy'n cynnwys ymgynghori, cynnwys a grymuso wedi bod yn allweddol i'r broses hon. Bob blwyddyn mae'r Fforwm Ieuenctid yn hwyluso cynhadledd i gynrychiolwyr er mwyn codi materion sy'n effeithio ar bobl ifanc, o fewn pedair thema Strategaeth Gymunedol yr awdurdod lleol. Mae'r Fforwm Iau hefyd yn codi materion o dan yr un themâu. Drwy gydol y flwyddyn, mae'r Fforwm Iau a'r Fforwm Ieuenctid yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd i drafod a cheisio mynd i'r afael â'r materion a godir, ymhlith gwaith arall megis ymgynghoriadau, gwaith addysgu a datblygol ac ati.

Ar ôl ymgynghori â grwpiau o blant a phobl ifanc, gwahoddir y Fforwm i annerch Pwyllgorau Craffu'r Awdurdod er mwyn rhoi cyfraniadau ar gyfer gwaith cynllunio'r flwyddyn ganlynol.

Un o fanteision y model hwn yw y caiff barn plant a phobl ifanc ei hadlewyrchu ym mhroses cynllunio blaenoriaethau a phroses strategol y Cyngor. Mae pobl ifanc yn gwerthuso effaith y Fforwm ar y broses gwneud penderfyniadau ac ar y sgiliau y maent wedi'u datblygu a'r hyn y maent wedi'i ddysgu drvvy fod yn rhan o'r Fforwm. Maent yn cwblhau gwerthusiadau asesu effaith o faterion a godwyd, a gwerthusiadau 'Pellter a Deithiwyd' er mwyn mesur cynnydd yn y sgiliau personol, cymdeithasol ac addysgol.

Gellir cymhwyso'r dull hwn yn effeithiol mewn ardaloedd eraill yng Nghymru ac mewn Awdurdodau eraill, a hefyd gyda grwpiau eraill o gwsmeriaid.

Mae ymgysylltu o'r fath yn gofyn am wahanol ddigwyddiadau a gweithdai drwy gydol y flwyddyn a hwylusir gan staff y Fforwm (Gweithwyr Ieuenctid) a chynrychiolwyr o'r Cynllun Plant a Phobl lfanc, yr awdurdod lleol a phartneriaid. Cynhelir yr holl waith cynllunio a rheoli prosiect drwy'r Gwasanaeth Ieuenctid, o fewn y gyfarwyddiaeth Addysg.

Fodd bynnag, mae rhai cyfyngiadau posibl i'r dull hwn o ymgysylltu. Yn gyntaf, mae'n rhaid i'r Awdurdod sicrhau bod digon o ddiddordeb ymhlith plant a phobl ifanc i gymryd rhan mewn proses sy'n para blwyddyn. Mae'n rhaid iddo hefyd sicrhau bod arian ar gael i hwyluso'r dulliau ymgysylltu, a digon o gefnogaeth a chydnabyddiaeth gan unigolion allweddol sy'n gwneud penderfyniadau.

Enw: Clare Ewings
Teitl/rôl: Rheolwr Cyfranogiad Ieuenctid / Cydgysylltydd Fforwm Ieuenctid
Sefydliad: Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
E-bost: ewingc@caerphilly.gov.uk
Ffôn: 01443 863033 / 3292

Darganfod dogfennau