Cyngor Sir Ynys Môn - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

30 Meh 2014 - 9:18yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Ynys Môn (y Cyngor) i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, ei waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14 a, chan ystyried y rhain, casgliad yr Archwilydd Cyffredinol o ran a yw o’r farn y bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Gwnaeth y Cyngor gynnydd cyson o ran cyflawni gwelliannau yn y rhan fwyaf o’i feysydd blaenoriaeth ar gyfer 2012-13 ond mae angen rhagor o welliannau mewn rhai gwasanaethau allweddol. Mae gweithdrefnau mwy trylwyr a chyson a datblygu trefniadau llywodraethu wedi cryfhau gallu’r Cyngor i werthuso a gwella gwasanaethau. Os cânt eu cyflawni’n effeithiol, dylai cynlluniau’r Cyngor ar gyfer gwella a’i drefniadau i gefnogi gwelliannau ei helpu i ymateb i’r heriau ariannol a’r heriau eraill sydd i ddod. Mae’r Cyngor yn debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau