Cyngor Sir y Ffl int - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

9 Meh 2014 - 9:18yb

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir y Ffl int (y Cyngor) ar gyfer darparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13 (wedi’i ddiweddaru, lle y bo’n bosibl, er mwyn adlewyrchu datblygiadau mwy diweddar), ei gynlluniau gwelliant ar gyfer 2013-14 a, chan ystyried y rhain, daw i gasgliad o ran p’un a yw’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn y bydd y Cyngor yn gwneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Gwnaeth y Cyngor gynnydd da yn erbyn y blaenoriaethau gwella y gwnaethom edrych arnynt a gwellodd ei berfformiad cyffredinol yn erbyn y dangosyddion cenedlaethol. Mae’r Cyngor wedi cymryd camau i atgyfnerthu ei ddull o werthuso perfformiad, ond mae angen gwneud rhagor o waith i gysoni ei drefniadau ar gyfer cynllunio gwelliant ac adrodd ar berfformiad. Mae’r Cyngor wedi gwella ei drefniadau ar gyfer cynllunio a chefnogi gwelliant, ond mae angen gwneud rhagor o waith er mwyn sicrhau eu bod yn ddigon cadarn i ymdopi â’r heriau sy’n ei wynebu. Mae’r Cyngor yn debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ar gyfer 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau