Cyngor Sir Powys - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014

29 Gorff 2014 - 3:31yp

Mae’r adroddiad yn ymdrin â threfniadau Cyngor Sir Powys i ddarparu a gwerthuso gwasanaethau mewn perthynas â 2012-13, a’i waith i gynllunio gwelliant ar gyfer 2013-14.

Ymatebodd y Cyngor yn dda i faterion a godwyd gan reoleiddwyr drwy hybu gwelliant yn ei wasanaethau addysg a’i wasanaethau cymdeithasol ac mae wedi sicrhau gwelliant sylweddol yn ei berfformiad o safbwynt ailgylchu gwastraff, ond methodd â chyrraedd targedau allweddol ar gyfer gweithredu ei Gynllun Iaith Gymraeg. Mae trefniadau craffu cadarn a threfniadau gwell ar gyfer rheoli perfformiad ac adrodd yn ei gylch yn datblygu diwylliant o hunanwerthuso yn y Cyngor, ond ni chaiff y diwylliant hwnnw ei adlewyrchu’n llawn yn yr hunanasesiad blynyddol. Mae’r modd y mae’r Cyngor yn cynllunio ar gyfer gwella a’i drefniadau ar gyfer hybu gwelliant yn gadarn o safbwynt y rhan fwyaf o agweddau. Mae’r Cyngor yn debygol o wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus
ar gyfer 2014-15.

Hoffen ni gael eich adborth

Gweler hefyd:

Darganfod dogfennau