Cyngor Sir Caerfyrddin – Gwerthusiad o Adolygiad Rheoli Perfformiad Pobl 2017 y Cyngor

13 Medi 2018 - 10:00yb

Roedd canfyddiadau'r archwiliad mewnol yn 2016 yn amlygu pryderon i Gyngor Sir Caerfyrddin ynglŷn â'r trefniadau rheoli perfformiad a gweithredol ar gyfer ei staff mewn dau faes gwasanaeth, ac wrth ymateb i'r pryderon hyn, nododd y Cyngor bod angen iddo adolygu ei brosesau i sicrhau bod gweithdrefnau cywir ac effeithiol ar waith ar gyfer rheoli perfformiad pobl.

 

Asesodd Swyddfa Archwilio Cymru effeithiolrwydd trefniadau'r cyngor a dod i'r casgliad bod y Cyngor wedi cwblhau adolygiad effeithiol o reoli perfformiad pobl ac wedi adrodd ar ei ganfyddiadau ond ei fod wedi cymryd gormod o amser i weithredu ar yr argymhellion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau