Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Archwiliad o Gyfrifon 2012-13 - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

6 Maw 2013 - 9:35yb

Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd o dan Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004. Rwyf wedi cyhoeddi'r adroddiad hwn i dynnu sylw'r cyhoedd at fethiant yn y trefniadau llywodraethu a diffygion yn y prosesau a fabwysiadwyd gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i bennu cyflog prif swyddogion. O ganlyniad i fethiannau o'r fath, mae'r Cyngor, yn fy marn i, wedi gweithredu'n anghyfreithlon mewn perthynas â'r broses hon ar gyfer pennu cyflogau. 

 

Fel yr archwilydd penodedig fy nghyfrifoldeb yw hi i benderfynnu a yw unrhyw eitem cyfrif yn ‘groes i’r gyfraith’ cyn arfer disgresiwn ar p'un ai i wneud cais i'r llys am ddatganiad i'r perwyl hwnnw. Fel rhan o'm hymchwiliad archwilio, ceisiais ddod i gasgliad o ran pa un a oedd y Cyngor wedi pennu lefelau cyflog prif swyddogion mewn ffordd gyfreithlon. Deuthum i'r casgliad fod penderfyniad y Pwyllgor Cydnabyddiaeth Uwch Staff (y Pwyllgor) ar 5 Medi 2012 i gymeradwyo'r strwythur cyflog argymelledig a nodwyd yn adroddiad y Prif Weithredwr i'r Pwyllgor hwnnw yn anghyfreithlon.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau