Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili - Adroddiad Gwella Blynyddol 2014-15

11 Awst 2015 - 12:01yb

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol (AGB) hwn yn rhoi crynodeb o’r gwaith archwilio a gyflawnwyd yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili (y Cyngor) ers cyhoeddi’r adroddiad gwella blaenorol ym mis Mai 2014.

Ar sail y gwaith a gwblhawyd gan Swyddfa Archwilio Fodd bynnag, rydym wedi canfod rhai meysydd allweddol lle mae angen gwelliant pellach. Mae hyn yn cynnwys yr angen i ymdrin â’r canlynol: effeithiolrwydd gwaith craffu, archwilio mewnol, a’r agweddau mwy strategol ar Adnoddau Dynol (AD) a chynllunio’r gweithlu; a datblygu trefniadau hunanarfarnu’r Cyngor.Cymru a rheoleiddwyr perthnasol, mae’r Archwilydd Cyffredinol o’r farn fod y Cyngor yn debygol o gydymffurfio â gofynion y Mesur Llywodraeth Leol yn ystod 2015-16.  Fodd bynnag, rydym wedi canfod rhai meysydd allweddol lle mae angen gwelliant pellach. Mae hyn yn cynnwys yr angen i ymdrin â’r canlynol: effeithiolrwydd gwaith craffu, archwilio mewnol, a’r agweddau mwy strategol ar Adnoddau Dynol (AD) a chynllunio’r gweithlu; a datblygu trefniadau hunanarfarnu’r Cyngor.

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau