Cymunedau Di-garbon - Cyngor Sir Caerfyrddin

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Lansiwyd y prosiect ‘Cymunedau Di-garbon’ gan Gyngor Sir Caerfyrddin a Menter Cwm Gwendraeth, a chyflwynodd fanteision cynaliadwyedd ac ynni glân i gymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin.

Mae uchafbwyntiau'r prosiect yn cynnwys:

  • Gosod 13 o systemau solar ffotofoltaig ar adeiladau cymunedol ar gyfer cynhyrchu ac arddangos ynni adnewyddadwy. Gosodwyd y systemau solar hyn rhwng Rhagfyr 2010 a Chwefror 2011 am ddim i'r cyrff cymunedol a dderbyniodd y systemau.
  • Llunio adroddiadau gan arbenigwyr ar gysylltu â'r grid, cynllunio, ynni dŵr a biomethan i Iywio cymunedau drwy gamau niferus datblygu prosiectau ynni adnewyddadwy.
  • Hwyluso gweithdai arbenigol i gefnogi cymunedau Sir Gaerfyrddin.
  • Gweledigaeth ar gyfer ynni adnewyddadwy a chynaliadwyedd ar gyfer Sir Gaerfyrddin.

Mae'r manteision sy'n deillio o'r prosiect hwn yn cynnwys:

  • Biliau trydan rhatach i helpu i gynnal adeiladau cymunedol.
  • Dros £1 miliwn o fudd i gymunedau mewn incwm 25 mlynedd rhagweledig, yn deillio o dariffau cyflenwi trydan, arbedion mewnforio ynghyd ag incwm allforio.
  • Creu diddordeb sylweddol ymhlith grwpiau cymunedol ac ysgogi gweithredu pellach i Iiniaru newid yn yr hinsawdd.
  • Mae trigolion Ileol wedi cael eu hannog i gyflogi contractwyr Ileol i osod paneli solar ffotofoltaig ar eu heiddo, gan helpu i Ieihau allyriadau carbon ymhellach a chefnogi'r economi leol.

Derbyniodd y prosiect hwn gyllid drwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007 - 2013, sy'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig. Ariannwyd y prosiect yn rhannol gan Gyngor Sir Caerfyrddin hefyd.

Enw: Kendal Davies
Teitl/rôl: Rheolwr Datblygu Cynaliadwy
Sefydliad: Cyngor Sir Caerfyrddin
E-bost: jkdavies@carmarthenshire.gov.uk
Ffôn: 01267 228351

Darganfod dogfennau