Cyllidebu Cyfranogol ym Mharc Cae Ddôl, Rhuthun - Cyngor Sir Ddinbych

8 Maw 2013 - 12:00yb

Cynhaliodd Cyngor Sir Ddinbych brosiect cyllidebu cyfranogol Ilwyddiannus mewn perthynas â pharc cyhoeddus yn Rhuthun. Ei nod oedd ymgysylltu ac ymgynghori â thrigolion ar ôl protestiadau mawr yn sgil dymchwel pwll trochi'r parc. Penderfynodd y Cyngor ymgysylltu â thrigolion a chynnig £25,000 o arian iddynt. Yna gallent benderfynu sut i wario'r arian hwn yn y parc.

Yn 2009, bu'n rhaid i Sir Ddinbych ddymchwel y pwll trochi, yn bennaf ohervvydd risgiau iechyd a diogelwch a chostau cynnal a chadw ac adnewyddu. Trefnodd y Cyngor gyfarfod cychwynnol i'r trigolion, y daeth nifer dda ohonynt iddo. Ar ôi gofyn i bawb fynegi eu siom yn agored, esboniodd y Cyngor pam bod yn rhaid cau a dymchwel y pwll. Roedd y drafodaeth onest ac agored yn golygu bod llawer o'r drwgdeimlad ar y dechrau wedi'i chwalu ac roedd y trigolion yn deall y rhesymau dros gau'r pwll yn well.

Yn ystod y cyfarfod cyflwynwyd y syniad o gyllidebu cyfranogol a chafodd y trigolion y cyfle i gynnig cynlluniau amgen yn IIe'r pwll trochi. Ar ddiwedd y cyfarfod cyhoeddus gofynnwyd i wirfoddolwyr o'r gymuned ymuno â gweithgor ar gyfer camau nesaf y prosiect, yn enwedig pobl ifanc. Roedd y gweithgor yn cynnwys 40 o wirfoddolwyr o blith y trigolion, gan gynnwys 12 o bobl ifanc.

Cyflwynwyd dros 30 o gynigion, ac yna bu'n rhaid i'r Gweithgor ychwanegu manylion technegol a chostio'r syniadau a gyflwynwyd. Gwnaeth hefyd baratoi'r cynigwyr i gyflwyno eu syniadau i'r gymuned yn y digwyddiad pleidleisio ar ddechrau mis Tachwedd 2009.

Cafodd y gweithgor y dasg o Iunio rhestr fer o gynigion hefyd, yn seiliedig ar eu dichonoldeb technegol a chostau. Gwnaeth y gweithgor ddewis cynigion ar gyfer y rhestr fer ar y sail bod yn rhaid i'r cynigion weIIa'r cyfleoedd i chwarae yn y parc. Gwerthusodd y prosiect hefyd, a oedd yn cynnwys canlyniadau disgwyliedig, asesiad parhaus o ganfyddiad y cyhoedd a lefelau ymgysylltu a sut i reoli adborth i'r gymuned.

Roedd angen i'r grŵp ystyried pob cynnig a ddaeth i law yn unigol er mwyn barnu'r canlynol: 

  • cyfreithlondeb y cynnig, yn enwedig o ran iechyd a diogelwch;
  • a fyddai'n bodIoni'r themâu gofynnol, yn enwedig o ran daearyddiaeth a diben;
  • dichonoldeb;
  • eu costau; a yw o fewn y gyllideb neu a ellir ei addasu i fod o fewn y gyIIideb?;
  • y posibilrvvydd o uno cynigion tebyg; a'r
  • posibilrwydd o gysylltu a chydweithredu'n uniongyrchol â chynigwyr prosiect.

Dylid nodi bod rhai aelodau o'r gweithgor hefyd wedi cynnig prosiectau, ac nid ystyriwyd bod hyn yn achos o wrthdaro buddiannau gan y byddai'r gymuned gyfan yn gwneud ei dewis yn y digwyddiad pleidleisio; ni chafodd unrhyw gynigydd fantais o fod yn aelod o'r gweithgor, yn wir bu'n fodd i gyflymu'r broses o gydweithredu ac ystyried y rhestr fer.

Prif fantais y prosiect hwn oedd iddo greu gwell cyfleuster chwarae i blant yn y parc. Teimlai trigolion hefyd eu bod wedi cael eu grymuso a'u cynnwys yn y broses gwneud penderfyniadau. Roedd swyddogion a chynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych hefyd wedi datblygu cydberthynas waith gref ac roedd pob un ohonynt wedi meithrin mwy o barch at gyfrifoldebau a galluoedd y Ilall a mwy o ddealltwriaeth ohonynt. Drvvy ymgysylltu â phob cynigydd ar bob cam o'r adolygiad technegol, cafvvyd ymgysylltu cyhoeddus Ilawn ac effeithiol, gan osgoi beirniadaeth neu ddrwgdeimlad. Bu'r nifer a fu'n rhan o'r prosiect a'r ystod ddemograffig y tu hwnt i bob disgwyl. Mae'r gymuned dan sylw am ei wneud eto, gyda ffrydiau ariannu eraill.

Mesurvvyd effeithiolrwydd y prosiect drvvy gofnodi cyfarfodydd, a thrvvy'r adborth a roddwyd gan bawb dan sylw. Roedd hyn yn cynnwys syIw'r cyfryngau i'r prosiect.

Y prif adnoddau yr oedd eu hangen ar gyfer y prosiect hwn oedd arbenigedd Swyddog CynIIunio'r Cyngor a Hwylusydd, a chynnwys un Cynghorydd Ileol.

Fel unrhyw brosiect, mae'r math o ardal a chost yn ffactorau mewn cyllidebu cyfranogol. Gallai pobl gael eu cymell neu eu darbwyllo i bleidleisio dros brosiect penodol. GaIIai'r broses achosi problemau pe bai mwy neu Iaio brosiectau yn cael mwyafrif o bleidleisiau 'ie' nag y mae'r swm o arian yn ei ganiatau. Fodd bynnag, mae'n ddichonadwy i Awdurdodau eraill ddefnyddio'r rhesymeg.

Ers 2009, mae'r Cyngor wedi parhau i gefnogi dau neu dri digwyddiad Cyllideb Cyfranogol bob blwyddyn.

Enw: Alan Smith
Teitl/rôI: Pennaeth Gwasanaeth Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Sefydliad: Cyngor Sir Ddinbych
E-bost: aIan.smith@denbighshire.gov.uk
Ffôn: 01824 706000

Darganfod dogfennau