Cyflogau a Phensiynau Uwch Swyddogion - Cyngor Sir Penfro - Adroddiad er Budd y Cyhoedd

30 Ion 2014 - 9:00yb

Cyhoeddir yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004). Mae’r Ddeddf yn ei gwneud hi’n ofynnol i mi ystyried a ddylwn i, er budd y cyhoedd, ysgrifennu adroddiad ar unrhyw fater a ddaw i’m sylw yn ystod yr archwiliad, er mwyn i gorff archwilio ei ystyried neu ei ddwyn i sylw’r cyhoedd.

Rwyf wedi cyhoeddi’r adroddiad hwn er mwyn tynnu sylw’r cyhoedd at benderfyniad Cyngor Sir Penfro (y Cyngor) a oedd, yn fy marn i, yn nghyfreithlon. Ni all y Cyngor ddefnyddio ei bwerau i bennu taliad cydnabyddiaeth rhesymol er mwyn osgoi neu leihau effaith deddfwriaeth pensiynau. Bu methiannau
hefyd o ran trefniadau llywodraethu ac anghysondebau yn y prosesau i bennu cyflogau uwch swyddogion sydd hefyd yn golygu bod y penderfyniad yn anghyfreithlon. Credaf ei bod hi’n bwysig bod y cyhoedd yn gwbl ymwybodol o’r digwyddiadau sy’n ymwneud â’r Cyngor. Hefyd, mae’n briodol rhoi cyfle i’r Cyngor esbonio’r camau pwysig sydd angen iddo’u cymryd i wella trefniadau a sicrhau bod cyn lleied o berygl â phosibl y gallai’r methiannau hyn godi eto.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau