Cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd ar gyfer meddygon iau dan hyfforddiant - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

1 Hyd 2011 - 12:00yb

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran gweithredu rotâu sy’n cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb Oriau Gwaith Ewropeaidd (y Gyfarwyddeb) ond mae angen iddo atgyfnerthu trefniadau presennol er mwyn cynnal lefelau cydymffurfio a gofal cleifion.

Mae rotâu newydd a newidiadau eraill mewn arferion gwaith yn helpu’r Bwrdd Iechyd i gydymffurfio ond mae pryderon ynghylch effaith trefniadau presennol ac efallai nad yw rotâu yn adlewyrchu’r union oriau sy’n cael eu gweithio.

Er bod y ffordd y caiff rotâu eu rheoli yn anghyson, mae pob un o rotâu meddygon iau y Bwrdd Iechyd bellach yn cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb, mewn egwyddor.

Mae patrymau rota newydd wedi’u hategu gan newidiadau eraill mewn arferion gwaith ond mae pryderon ynglŷn â chynaliadwyedd rhai o’r newidiadau hyn a’r effaith ar ofal cleifion.

Nid yw trefniadau monitro yn rhoi digon o sicrwydd bod patrymau rota meddygon iau yn adlewyrchu’r union oriau y maent yn eu gweithio.

Nid yw’r trefniadau llywodraethu a pherfformiad o ran cydymffurfio â’r Gyfarwyddeb yn glir, ond mae’r Bwrdd Iechyd bellach yn cymryd camau i egluro cyfrifoldebau craidd ac atebolrwydd.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau