Cronfa Ynni Ganolog y GIG - Ystadau lechyd Cymru

3 Meh 2010 - 12:00yb

Lansiwyd y Gronfa Ynni Ganolog (CYG) yn 2005 ac mae'n darparu cyllid o dros £3 miliwn i'r GIG yng Nghymru er mwyn ei alluogi i fuddsoddi mewn mentrau effeithlonrwydd cost isel a chanolog a thechnolegau carbon isel. Dros dair blynedd y rhaglen, cefnogwyd oddeutu 149 o gynlluniau unigol. Gyda'i gilydd mae'r prosiectau hyn wedi gwireddu arbedion carbon blynyddol - 13,400 o dunelli.

Mae mesurau effeithlonrwydd ynni a gyllidwyd hyd yma trwy'r CYG wedi cynnwys:

  • gosod goleuadau ynni isel LED y tu allan ym meysydd parcio ysbytai;
  • ailosod Ilosgyddion ar foeleri nwy sydd yno eisoes er mwyn rhoi hwb i effeithlonrwydd y boeleri;
  • gwelliannau i insiwleiddio er mwyn gostwng colledion egni;
  • gosod rheolyddion rheoli goleuadau mewnol newydd megis synwyryddion goleuadau a symudiad ynghyd â gosodiadau goleuo mwy effeithlon;
  • gosod boeleri cyddwyso hynod effeithlon yn lle boeleri Ilai effeithiol er mwyn gostwng allyriadau carbon a chostau; a
  • gosod moduron gyrru pympiau cyflymdra amrywiol tra effeithlon.

Mae Ystadau lechyd Cymru a'r Ymddiriedolaeth Garbon yng Nghymru wedi cydgomisiynu gwerthusiad ôl-brosiect o'r CYG. Bydd y gwerthusiad yn cynnwys manylion pellach o'r buddion cyffredinol a ddaeth o'r rhaglen a gefnogwyd gan y gronfa.

Enw cyswllt: Eric Thomas
Swydd: Cyfarwyddwr - Ystadau lechyd Cymru
Ffôn: 029 20 315500
E-bost: Eric.Thomas@waIes.nhs.uk
Cyfeiriad:
Ystadau lechyd Cymru
PO Box 182
Bevan House
24-30 Lambourne Crescent
Llanisien
Caerdydd
CF14 5GS

Darganfod dogfennau