Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

1 Tach 2013 - 12:00yb

Yn ystod blwyddyn ariannol 2012-13, daeth Deddf Diwygio’r Heddlu a Chyfrifoldeb Cymdeithasol 2011 i rym. Roedd y ddeddfwriaeth hon yn cyflwyno Comisiynydd Heddlu a Throseddu etholedig yn lle awdurdodau’r heddlu o 22 Tachwedd 2012. Roedd y Ddeddf hefyd yn creu Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu a’r Prif Gwnstabl fel endidau cyfreithiol ar wahân.

  • Paratowyd cyfrifon y Comisiynydd ar gyfer 2012-13 yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol
  • Cyflawnodd y Comisiynydd ei gyllideb refeniw ar gyfer 2012-13, ac mae’n parhau i fod mewn sefyllfa dda i ymateb i’r heriau ariannol sylweddol sydd i ddod
  • Mae gan y Comisiynydd amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau’r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol
  • Roedd systemau ariannol pwysig y Comisiynydd yn cael eu rheoli a’u gweithredu’n briodol yn ôl y bwriad er mwyn llunio cyfrifon perthnasol gywir
  • Roedd gan y Comisiynydd drefniadau priodol ar waith yn 2012-13 i’w helpu i sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau
  • Mae trefniadau priodol ar waith i reoli pwysau ariannol, a cheir fframwaith i gefnogi plismona cynaliadwy i’r cyhoedd

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau