Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2013

1 Ion 2013 - 12:20yp

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda (y BIP) yn ystod 2013. Mae’r gwaith rwyf wedi’i wneud yn y BIP yn fy ngalluogi i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004) o ran archwilio cyfrifon a threfniadau’r BIP i sicrhau effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a darbodusrwydd o ran ei ddefnydd o adnoddau.

Yn gyffredinol, mae trefniadau llywodraethu’r BIP wedi parhau i esblygu ac aeddfedu, er bod angen cryfhau agweddau ar lywodraethu ansawdd a rheoli risgiau o ran capasiti rheolaeth ganol a seilwaith TGCh

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau