Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf - Arlwyo a Maeth Cleifion mewn Ysbytai, Adolygiad Dilynol

3 Chwef 2016 - 10:43yb

Rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 2015, gwnaethom waith dilynol yn y Bwrdd Iechyd er mwyn asesu i ba raddau yr oedd wedi gweithredu argymhellion cenedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol. Gwnaethom hefyd asesu i ba raddau yr oedd y Bwrdd Iechyd wedi mynd i’r afael â’r argymhellion a wnaed fel rhan o waith archwilio lleol yn 2010 ac yna yn 2013.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gwneud cynnydd da o ran mynd i’r afael ag argymhellion er mwyn gwella gwasanaethau arlwyo a maeth ac mae wedi gostwng lefel y cymhorthdal ar gyfer gwasanaethau arlwyo i’r rhai nad ydynt yn gleifion yn sylweddol. Mae rhagor o le i wella rhai agweddau ar sgrinio maethol, sicrhau bod cymorth nyrsio amserol ar gael adeg prydau bwyd a lleihau costau arlwyo cleifion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau