Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr - Rhagnodi ym maes Gofal Sylfaenol

1 Maw 2014 - 5:01yp

Mae’r GIG yng Nghymru yn rhoi tua 75 miliwn o bresgripsiynau gofal sylfaenol bob blwyddyn am feddyginiaeth sy’n costio tua £600 miliwn i gyd. Mae’r swm a wariwyd y pen o’r boblogaeth ar gyffuriau yn 2012 (£196) yn uwch nag yn Lloegr (£169) a’r Alban (£168). Hefyd, rhoddwyd nifer fwy o eitemau ar bresgripsiwn yng Nghymru yn 2012 nag yn yr un wlad arall yn y Deyrnas Unedig, sef 24 eitem y pen o’u cymharu â 15 yn 2002.

Mae’r Bwrdd Iechyd wedi gosod agenda tymor byr clir ar gyfer rhagnodi ym maes gofal sylfaenol, ac mae’r trefniadau i reoli’r cymorth a roddir yn y maes hwn yn sylfaen ar gyfer
integreiddio’r gwaith ar draws y sectorau. Fodd bynnag, oherwydd nad oes cynllun strategol tymor hwy ar gyfer y gwasanaethau hyn, cyfyngir ar y potensial i ganolbwyntio ar sut y
defnyddir adnoddau er mwyn sicrhau cyfleoedd clir i wella diogelwch ac ansawdd rhagnodi ac i sicrhau bod y drefn yn un ddarbodus.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau