Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Rheoli Meddyginiaethau mewn Ysbytai Acíwt

11 Chwef 2016 - 4:59yp

Mae ein hastudiaeth yn dilyn ymlaen o waith archwilio lleol blaenorol yr ydym wedi ei wneud ar ragnodi ym maes gofal sylfaenol. Mae’n canolbwyntio ar agweddau ar reoli meddyginiaethau sy’n effeithio’n uniongyrchol ar gleifion mewnol mewn ysbytai acíwt.

Er lefelau staffio isel a llwyth gwaith uchel, nodwyd cysylltiadau da gennym ar wardiau, ynghyd ag agweddau effeithiol ar drefniadau corfforaethol a rhai prosesau rheoli meddyginiaethau. Mae angen nawr i’r Bwrdd Iechyd ddatblygu ei ddull strategol, mynd i’r afael â phroblemau storio, sicrhau bod rhai risgiau proses cyn lleied â phosibl a gwella’r ffordd y mae’n monitro ei wasanaethau.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau