Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan - Adroddiad Archwilio Blynyddol 2014

13 Hyd 2015 - 9:54yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn ystod 2014.

Drwy ei drefniadau rheoli ariannol, bu modd i'r Bwrdd Iechyd sicrhau ei fod yn cyrraedd ei darged i fantoli'r gyllideb ar gyfer 2013-14. Serch hynny, nid oes ganddo hyd yma gynlluniau  ariannol effeithiol a chynaliadwy wedi’u cynnwys yn rhan o gynllun tymor canolig integredig. Mae trefniadau llywodraethu'r yn parhau i wella o sylfaen weddol gadarn, ond mae angen iddo atgyfnerthu'r gwaith cynllunio er mwyn sicrhau ei fod yn cyflawni ei heriau ariannol tymor hwy yn y dyfodol, ac yn bodloni anghenion o ran gofal cleifion a iechyd y boblogaeth. Mae angen i'r Bwrdd Iechyd ddatblygu ymhellach ei ddull o ddylunio a rheoli newid ac o atgyfnerthu gwaith cynllunio'r gweithlu. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau