Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Rhagnodi ym Maes Gofal Sylfaenol

1 Tach 2013 - 12:20yp

Rhagnodi cyffuriau yw'r math mwyaf cyffredin o driniaeth ym maes gofal sylfaenol ac mae'r GIG yng Nghymru yn cyhoeddi tua 75 miliwn o bresgripsiynau ym maes gofal sylfaenol bob blwyddyn sy'n werth oddeutu £600 o ran costau meddyginiaeth. Mae'r swm a gaiff ei wario y pen bob blwyddyn (£196) yn uwch nag yn Lloegr (£169) a'r Alban (£168). Yn ogystal, mae nifer yr eitemau a ragnodir y flwyddyn ar gyfer pob person gyda'r uchaf yn y DU, sef 24 o eitemau sydd wedi cynyddu o 15 o eitemau yn 2002.

Mae'r Bwrdd Iechyd wedi pennu agenda tymor byr glir ar gyfer rhagnodi ym maes gofal sylfaenol ac mae ganddo drefniadau sydd wedi'u rheoli'n dda ar gyfer darparu cymorth rhagnodi, fodd bynnag, mae diffyg cynllun strategol tymor hwy ar gyfer y gwasanaethau hyn yn cyfyngu'r potensial i ddefnyddio adnoddau er mwyn sicrhau cyfleoedd pendant i wella diogelwch, ansawdd a darbodusrwydd rhagnodi.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau