Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg - Absenoldeb oherwydd salwch a lles

1 Medi 2013 - 1:20yp

Gall lefelau uchel o salwch gael effaith andwyol ar allu sefydliad i gyflawni ei amcanion, costio llawer o arian, cymryd llawer o amser i’w rheoli, ac, yn y pen draw, effeithio ar ansawdd y gwasanaeth neu'r gofal a roddir i gleifion.

Mae rheoli absenoldeb oherwydd salwch wedi bod yn fater pwysig i’r sector cyhoeddus ers sawl blwyddyn. Ystyriodd ein hadolygiad ddull y sefydliad o wella presenoldeb staff, drwy ei drefniadau i wella iechyd a phresenoldeb yn y gwaith, a rheoli lefelau absenoldeb oherwydd salwch ymhlith staff.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau