Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Rhagnodi ym maes Gofal Sylfaenol

1 Awst 2013 - 4:41yp

Rhagnodi cyffuriau yw'r math mwyaf cyffredin o driniaeth ym maes gofal sylfaenol ac mae GIG Cymru yn darparu tua 75 miliwn o bresgripsiynau ym maes gofal sylfaenol bob blwyddyn sy'n cyfateb i tua £600 miliwn mewn costau meddyginiaeth. Mae'r swm blynyddol a gaiff ei wario ym maes gofal sylfaenol fesul pen o'r boblogaeth (£196) yn uwch nag yn Lloegr (£169) a'r Alban (£168). Hefyd, yn 2012, rhagnodwyd 24 o eitemau am bob unigolyn yng Nghymru, sy'n uwch na gweddill y DU ac mae hyn wedi cynyddu o 15 yn 2002.

Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda (y Bwrdd Iechyd) wedi gwneud cynnydd da i bennu'r cyfeiriad strategol ar gyfer rheoli meddyginiaethau ym maes gofal sylfaenol a gallai wella diogelwch, ansawdd a darbodusrwydd trefniadau rhagnodi lleol ymhellach drwy lunio cysylltiadau clir rhwng ei strategaeth a'i gynlluniau gweithredu ac atgyfnerthu strwythurau sefydliadol.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau