Bwrdd Iechyd Hywel Dda Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

20 Maw 2013 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda (y BILl) yn ystod 2012. Mae'r gwaith rwyf wedi'i wneud yn y BILl yn fy ngalluogi i gyflawni fy nghyfrifoldebau o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 (Deddf 2004) o ran archwilio cyfrifon a threfniadau'r BILl i sicrhau effeithlonrwydd, effeithiolrwydd a darbodusrwydd o ran ei defnydd o adnoddau. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol y BILl ar gyfer 2011-12, er i mi 
dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at rhai materion llai pwysig wrth wneud 
hynny. Deuthum i'r casgliadau canlynol hefyd: 

  • paratowyd datganiadau ariannol y BILl yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • roedd gan y BILl amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol, er bod rhai meysydd i'w gwella, yn benodol mewn rhai systemau bwydo anariannol; ac 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y BILl yn cael eu rheoli'n briodol ac yn gweithredu yn ôl y bwriad ac roeddent wedi gwella'n amlwg yn ystod y flwyddyn, er bod rhai gwendidau yn y systemau y mae angen i reolwyr weithredu arnynt. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau