Bwrdd Iechyd Hywel Dda Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

11 Ebr 2012 - 10:02yb

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o’r gwaith archwilio rwyf wedi’i gyflawni ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda (Y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2011.

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2010-11 y Bwrdd Iechyd, er wrth wneud hynny rwyf wedi tynnu sylw swyddogion, y Pwyllgor Archwilio a’r Bwrdd at sawl mater. Rwyf hefyd wedi dod i’r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd datganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; 
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheolaeth fewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol; ac 
  • roedd systemau ariannol a chyfrifyddu pwysig y Bwrdd Iechyd yn cael eu rheoli a’u gweithredu’n briodol, yn ôl y bwriad, er bod nifer o wendidau system y mae angen i reolwyr weithredu arnynt. 

​Llwyddodd y Bwrdd Iechyd i gwrdd â’i dargedau ariannol statudol yn 2010-11 trwy amrywiaeth o arbedion drwy gyfyngiant costau ac arbedion effeithlonrwydd. Hefyd, derbyniodd y Bwrdd Iechyd adnoddau anghylchol o £43 miliwn yn ystod y flwyddyn a’i galluogodd i fantoli’r gyllideb.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau