Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

27 Chwef 2012 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2011. 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2010-11 y Bwrdd Iechyd, er i mi dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. Mae'r rhain yn cynnwys camddatganiad nas cywirwyd sy'n ymwneud â chroniad cyfalaf o £120,138 a oedd eisoes wedi'i dalu, yr angen i sicrhau y caiff y gofrestr o asedau ei diweddaru a'i chysoni mewn ymarfer dilysu ffisegol llawn a hefyd sicrhau y cydymffurfir â'r gofynion ar gyfer cyflwyno adroddiadau ar daliadau yn y sector cyhoeddus. 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau