Bwrdd Iechyd Addysgu Powys Adroddiad Archwilio Blynyddol 2012

28 Maw 2013 - 9:02yb

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys (y Bwrdd Iechyd) yn ystod 2012.

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2011-12 y Bwrdd Iechyd, ac rwyf wedi tynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. Mae'r materion hyn yn ymwneud â llofnodi cytundebau â darparwyr eraill y GIG, gan roi cyfrif am gostau hawliadau gofal iechyd parhaus, ôl-weithredol, a 
datblygiadau sy'n ymwneud â'r Datganiad Llywodraethu Blynyddol. 

Yn ogystal, cyflwynais adroddiad sylweddol ar ddatganiadau ariannol y Bwrdd Iechyd ochr yn ochr â'm barn archwilio. Mae fy adroddiad yn tynnu sylw at yr arian ychwanegol a gafodd y Bwrdd Iechyd, yn bennaf er mwyn ei alluogi i gyflawni ei dargedau ariannol.
 
Cyflawnodd y Bwrdd Iechyd falans ariannol ar ddiwedd 2011-12, o ganlyniad i £3.9 miliwn o gyllid anghylchol ychwanegol a gafodd gan Lywodraeth Cymru ym mis Mawrth 2012. Arian o 2012-13 yw'r cyllid ychwanegol a gafwyd a chaiff ei ddychwelyd drwy ddidynnu swm cyfartal o'r arian a ddyrannwyd i'r flwyddyn honno. 

 

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau